یافته های علمی

عنوان: بررسي نگرش دانشجویان نسبت به بازیافت زباله‌های خانگی (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان)  Title: To study students’ view about home trash recycling (Case study: female students in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources)   
نویسندگان: سید محمود عقیلی، غلامرضا خوش‌فر، فاطمه جندقی میرمحله  Author(s): Seyed Mahmood Aghili, Gholam Reza Khosh Far, Fatemeh Jandaghi Mir Mahalleh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  1-336-94 Finding source: Research project No.  94-336-1
واژه های کلیدی: نگرش نسبت به بازیافت، شناخت، احساس، رفتار، دانشجویان Keywords: Attitudes about recycle, Awareness, Feeling, Behavior, Students  
دانلود Download

عنوان: استاندارد سازی پرسش نامه های بررسی احساس امنیت در پارک های شهری شهر گرگان
Title: Questionnaire standardization of sense of safety and security in urban parks of Gorgan 
نویسندگان: سید محمود عقیلی، سید حامد میرکریمی، مرضیه ریحانی، مریم رسولی
Author(s): Seyed Mahmood Aghili, Seyed Hamed Mirkarimi, Marzieh Reihani, Maryam Rasouli
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 21-296-90
Finding source: Research No  90-296-21  GUASNR
واژه های کلیدی: احساس امنیت، استاندارد سازی، پرسشنامه، پارک های شهری
Keywords: Feeling of security, Standardization, Questionnaire, Urban Parks, Gorgan
دانلود Download

عنوان: بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مراجعه کنندگان از میزان امنیت موجود در تفرجگاه های شهر گرگان
Title: Effective factors on visitors sense of security satisfaction in recreation zones of Gorgan 
نویسندگان: سید محمود عقیلی، سید حامد میرکریمی، مریم رسولی، مرضیه ریحانی
Author(s): Seyed Mahmood Aqhili, Seyed Hamed Mirkarimi, Maryam Rasouli, Marzieh Reihani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 20-296-90
Finding source: Research No  90-296-20  GUASNR
واژه های کلیدی: احساس امنیت، رضایت مندی گردشگران، تفرجگاه ها، شهر گرگان
Keywords: Feeling of Security, Tourists' Satisfaction, Visitors, Recreation areasGorgan City
دانلود Download
عنوان: بررسی رابطه بین دینداری و رفتارهای محیط زیستی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
Title: The relationship between religiosity and responsible environmental behavior ( case study: student of GAU)
نویسندگان: سید محمود عقیلی، غلامرضا خوش فر، بهناز اسکندری
Authors: Seyed Mahmoud Aghili, Gholamreza Khoshfar, Behnaz Eskandari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 122-306-91
Finding Source: Research No 91-306-122 GUASNR
واژگان کلیدی: دین داری، رفتارهای محط زیستی مسئولانه، دانشجو، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Keywords: Religion, Responsible environmental behavior, Student, GAU
دانلود
Download

688 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان