یافته های علمی

عنوان: بررسی اثر فرایند انجماد بر کیفیت خمیر و کیک بدون گلوتن غنی‌شده با کنسانتره پروتئینی دانه کدو Title: Effect of freezing on the quality of batter and resulting gluten free cake enriched with pumpkin seed protein concentrate   
نویسندگان: مهران اعلمی، هدی ملکی‌تبریزی  Author(s): Mehran Aalami, Hoda Maleki Tabrizi   
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  52-324-93 Finding source: Research project, No:  93-324-52 
واژه های کلیدی: سلیاک، گلوتن، خمیر منجمد، کنسانتره پروتئینی دانه کدو، صمغ زانتان  Keywords: Celiac disease, Frozen batter, Gluten-free, Pumpkin seed protein concentrate, Xanthan gum   
دانلود ِDownload

عنوان: استفاده از آرد چربی گرفته جوانه گندم به عنوان جایگزین تخم مرغ در سس مایونز
Title: Application of defatted wheat germ flour as egg substitute in mayonnaise
نویسندگان: مهران اعلمی، علیرضا صادقی ماهونک، مهدی کاشانی نژاد، مهشید رهبری
Author(s): Mehran Aalami, Alireza Sadeghi Mahoonak, Mahdi Kashaninejad, Mahshid Rahbari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 9-305-91
Finding source: Research project, No:  91-305-9
واژه های کلیدی: آرد چربی گرفته جوانه گندم، جایگزین تخم مرغ، سس مایونز، صمغ زانتان
Keywords: Defatted wheat germ flour, Egg substitute, Mayonnaise, Xanthan gum
دانلود ِDownload

عنوان: استفاده از آرد بدون چربی و پروتئین جوانه گندم در فرمولاسیون فراورده های آردی
Title: Application of defatted wheat germ flour in bakery products
نویسندگان: مهران اعلمی، مهدی کاشانی نژاد، علیرضا صادقی ماهونک، مهشید رهبری، سید سهیل امیری عقدایی
Authors: Mehran alami, Mahdi kashaninejad, Alireza sadeghi mahoonak, Mahshid Rahbari, Seid Soheil Amiri Aghdaie
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 5-291-90
Findeing Source: Reserach project No: 90-291-5
واژه های کلیدی: آرد بدون چربی جوانه گندم، کیک اسفنجی، نان حجیم، ترانس گلوتومیناز میکروبی
Keywords: Deffated wheat germ flour, cake,Volume bread,Microbial transglutaminas
دانلود Download

883 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان