یافته های علمی

عنوان: تاثير تغيير كاربري اراضي بر برخي شاخص‌هاي كيفي خاك (مطالعه موردي: دهستان آق‌آباد، شرق گنبد)  Title: Land-use change effects on some soil quality indices (Case study: Agh-Abad, Eastern Gonbad)
نویسندگان: حميدرضا عسگري، سيما كاوسي، عبدالباسط آق‌آتاباي  Author(s): Hamid Reza Asgari, Sima Kavoosi, Abdolbaset Agh-Atabay 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  123-306-91  Finding source: Research project with ID number  91-306-123 
واژه های کلیدی: كاربري اراضي، ترسیب کربن، خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک، استان گلستان، آق‌آباد    Keywords:  Agh-Abad, Carbon sequestration, Soil chemo physical attributes,  Land-use, Golestan   

دانلود Download

عنوان: بررسی تاثیر عملیات زراعی بر ثبات خاکدانه ها و کربن آلی خاک در اراضی دیم شمال آق قلا
Title: Evaluating cultivation practices effects on soil aggregate and organic carbon inrain-fed croplands of Aq-Qala
نویسندگان: حمیدرضا عسگری
Author(s): Hamid Reza Asgari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 77-283-89
Finding source: Research project with ID number:  89-283-77 
واژه های کلیدی: خاک ورزی، خاک ورزی حفاظتی، زراعت دیم، حفاظت خاک، آق قلا
Keywords: Tillage systems, Conservation tillage, Physico-chemical properties of soil, Aq-Qala
دانلود Download

574 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان