یافته های علمی

عنوان:طراحی ماشین برداشت گردو از روي زمین
Title:Design of walnut harvester machine on the ground
نویسندگان:محسن آزادبخت، عباس رضایی اصل، حسینعلی شمس آبادي
Author(s):Mohsen Azadbakht, Abbas Rezaei Asl, Hoseinali Shamsabadi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 96-306-91
Finding source:Research No: 91-306-96 GUASNR
واژه های کلیدی:گردو، برداشت، مکانیزه، طراحی، ماشین
Keywords:Walnut, Harvesting, Mechanized, Design, Machine
دانلود Download

عنوان: بررسی تنش های وارد شده به چرخ دنده های جعبه دنده تراکتور مسی فرگوسن 285
Title:  Surveying of Exerted Stresses on Gearbox Gears in MF285 Tractor
نویسندگان: محسن آزادبخت، احمد تقی زاده، محمد هاشم رحمتی
Author(s): Mohsen Azadbakht, Ahmad Taghizadeh, Mohammad Hashem Rahmati
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 97-306-91
Finding source:  Research No  91-306-97
واژه های کلیدی: تنش، جعبه دنده، چرخ دنده، تراکتور MF285 ، Ansys
Keywords:  Stress, Gearbox, Gear, MF285 Tractor, ANSYS
دانلود Download

عنوان: بررسی علل شکست پولوس بلند کمباین جاندیر 955 تحت تاثیر بار استاتیکی
Title: Investigation of long shaft failure in john deere 955 grain combine harvester under static load
نویسندگان: محسن آزاد بخت، عباس رضایی اصل، علی اصغری
Authors: M.Azadbakht, A.Rezaeiasl, A.Asghari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 101-306-91
Finding Source: Research No 91-306-101 GUASNR
واژه های کلیدی: انسیس، پولوس، تنش، کمباین جاندیر، اجزای محدود، شکست
Keywords: Ansys, Shaft, Stress, Grain Combine harvester, Finite Element, Failure
دانلود Download

1039 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان