یافته های علمی

عنوان: بررسي ميزان مالون‌دی‌آلدهید و ليپيد هيدروپراكسيد جهت تعيين پراکسیداسیون لیپید در طی زوال بذر  Title: The study of MDA and hydro peroxide lipid for determinate lipid peroxidation during seed deterioration  
نویسندگان: فرشید قادری‌فر، حمیدرضا صادقی‌پور، زهرا رستگار، علی شایان‌فر  Author(s): Farshid Ghaderi-Far, Hamidreza Sadeghipour, Zahra Rastegar, Ali Shayanfar 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  18-314-92 Finding source: Research Project No:  92-314-18 
واژه های کلیدی: بذر، پراکسیداسیون لیپید، جوانه‌زنی، رشد گیاهچه، زوال Keywords: Seed, Lipid peroxidation, Germination, Seedling growth, Deterioration  
دانلود Download

عنوان:برآورد تلفات ریزش دانه گندم در هنگام برداشت Title:Estimation of wheat seed loss in harvest time
نویسندگان:فرشید قادري فر، افشین سلطانی، ابراهیم زینلی، امید سنچولی، زهرا رستگار Author(s):Farshid Ghaderi-Far, Afshin Soltani, Ebrahim Zeinali, Omid Sanchuli, Zahra Rastegar
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 105-306-91 Finding source:Research No: 91-306-105 GUASNR
واژه های کلیدی:ایزولاسیون، برداشت، خلوص ژنتیکی بذر، ضایعات، کمباین Keywords:Cultivars, Combines, Harvest, Isolation, Genetic purity
دانلود Download

عنوان: اثرات رطوبت بذر بر خصوصیات فیزیکی بذور گیاهان ماریتیغال، کدو تخم کاغذی، رازیانه، سیاه دانه، کنگر فرنگی
Title: Effects of moisture content on physical properties of Milk thistle, Medicinalpumpkin, Fennel, black cumin, and Artichoke
نویسندگان: فرشید قادری فر، مهدی کاشانی نژاد، سید مجید عالیمقام، پورنظر پهملی، مصطفی حمیدی
Author(s): Farshid Ghaderi-Far, Mehdi Kashaninejad, Seyyed Majid Alimagham, Pournazar Pahamli, Mostafa Hamidi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 22-294-90
 Finding source: Research No:  90-294-22  GUASNR
واژه های کلیدی: گیاهان دارویی، بوجاری بذر، حمل و نقل، انبارداری، ماشین آلات کاشت
Keywords: Medicinal plants, Seed conditioning, Transport, Storage, Sowing equipment
دانلود Download

عنوان: روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال
Title: Process of seed research in Iran: from past to now
نویسندگان: فرشید قادری فر، مرتضی گرزین، سید مجید عالیمقام
Authors: Farshid Ghaderifar, Morteza Gorzin, Seyyed Majid Alimagham
منبع یافته: طرح پژوهشی به شماره شناسه 39-314-92
Finding source: Research No. 92-314-39 GUASNR
کلمات کلیدی: انبارداری بذر، بهبود بذر، علف هرز، مجلات علمی پژوهشی، همایش بذر
Keywords: seed storage, seed enhancement, weed, scientific seed journals , seed science and technology conferences
دانلود Download

781 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان