یافته های علمی

عنوان:کاربرد مدل ترمال‌تایم، هیدروتایم و هیدروترمال‌تایم در کمی‌سازی پاسخ جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز اگرجه (Parapholis incurva L.) و جو ساحلی (Hordeum marinum Huds.) به دما و پتانسیل آب   Title:Application of thermal time, hydro time and hydro thermal time models for quantification of Parapholis incurva L. and Hordeum marinum Huds. germination response to temperature and water potential  
نویسندگان:جاويد قرخلو، امید انصاری، محمد طاهری، سحر آخوندی باقرانی    Author(s):Javid Gherekhloo, Omid Ansari, Mohammad Taheri, Sahar Akhondi   
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه  14-337-94 Finding source:Research Project No:  94-337-14
واژه های کلیدی:پیش‌بینی، تنش آبی، جوانه‌زنی، دما    Keywords:Germination, Predicted, Temperature, Water stress  
دانلود Download

عنوان:بررسی روش‌های شکست کمون و تأثیر برخی از عوامل محیطی بر جوانه‌زنی و سبز شدن بذر علف هرز اگرجه (Parapholis incurva L.)  Title:Investigating breaking dormancy methods and effect of some environmental factors on seed germination and emergence of Parapholis incurva
نویسندگان:جاويد قرخلو، امید انصاری، ناصر باقرانی    Author(s):Javid Gherekhloo, Omid Ansari, Naser Bagherani  
منبع یافته:طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  60-324-93 Finding source:Research Project  93-324-60
واژه های کلیدی:کمون بذر، جوانه‌زنی، تنش‌های محیطی، شوک حرارتی  Keywords:Dormancy, Environmental stress, Germination, Heat shock
دانلود Download

عنوان:بررسی مبناي ملکولی مقاومت به علف کش تري بنورون متیل در توده هاي مقاوم علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis L.)
Title:Investigating molecular basis of resistance to tribenuron-methyl in resistant populations of wild mustard (Sinapis arvensis L.)
نویسندگان:جاوید قرخلو، زهرا حاتمی مقدم، امین میرشمسی کاخکی
Author(s):Javid Gherekhloo, Zahra Hatami Moghaddam, Amin Mirshamsi Kakhki
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 120-314-92
Finding source:Research Project No: 92-314-120
واژه های کلیدی:خردل وحشی، تري بنورون متیل، آزمایش دز- پاسخ، استخراج ژن
Keywords:Sinapis arvensis, Tribenuron-methyl, Dose-response experiment, Gene extraction
دانلود Download

عنوان:بررسی مقاومت علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durie.) به علف‌کش هالوکسی فوپ- آر- متیل استر در مزارع کلزاي شهرستان کلاله
Title:Investigating resistance of winter wild oat (Avena ludoviciana Durie.) to haloxyfop-R-methyl ester in canola fields of Kalaleh
نویسندگان:جاوید قرخلو، شهناز طاطاري، عیدمحمد سهرابی راد
Author(s):Javid Gherekhloo, Shahnaz Tatari, Eid Mohammad Sohrabi Rad
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 11-323-93
Finding source:Research Project No: 93-323-11
واژه های کلیدی:علف کش گالانت سوپر، مدیریت علف هرز، مقاومت به علف کش، یولاف وحشی زمستانه، GPS ، نقشه پراکنش
Keywords:Distribution map, Haloxyfop-R-methyl ester herbicide, GPS, Herbicide resistanc, Weed management, Winter wild oat
دانلود Download

عنوان: توصیف کمی اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی بذور علف های هرز فالاریس، تاج خروس ریشه قرمزو تاج خروس خوابیده
Title: Quantitative description of the effect of temperature and water potential onseed germination of Amaranthus retroflexus, A. blitoides and Phalaris minor
نویسندگان: جاوید قرخلو، ابوالفضل درخشان
Author(s): Javid Gherekhloo – Abolfazl Derakhshan
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 107-306-91
 Finding source: Research Project  91-306-107
واژه های کلیدی: آستانه پتانسیل آب، هیدروتایم، توزیع نرمال، توزیع ویبول، توزیع گامبل
Keywords: Water potential threshold, Hydrotime, Normal distribution, Weibull distribution, Gumbel distribution
دانلود Download

عنوان: بررسی تاثیر برخی از عوامل محیطی بر جوانه زنی علف های هرز مهاجم جغجغه، خربزه وحشی و فیکاریا
Title: Investigation effect of some environmental factors on germination of three invasive weeds (prosopis farcta, cucumis melo and ranunculus ficaria)
نویسندگان: جاوید قرخلو، سیما سهرابی
Authors: Javid gherekhloo, sima sohrabi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 48-283-89
Finding source: Research project 89-283-48
واژه های کلیدی: تنش خشکی، ریشه های غده ای، دماهای کاردینال، شوری
Keywords: cardinal temperature, Drought stress, Tuberous roots, salinity
دانلود Download
عنوان: شایستگی نسبی توده های فالاریس حساس و مقاوم به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
Title: Relative fitness of Aryloxyphenoxypropionate resistant and susceptible littleseed canaygrass accession
نویسندگان: جاوید قرخلو، امید انصاری، معصومه عبداللهی پور
Authors: Javid Gherekhloo, Omid Ansari, Masoumeh Abdollahipour
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 106-306-91
Finding Source: Research No: 91-306-106 GUASNR
کلمات کلیدی: استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز، جوانه زنی، تنش شوری، تنش خشکی
Keywords: Acey co-enzyme A carboxylase, Germination, salt stress, Drought stress
دانلود
Download

924 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان