یافته های علمی

عنوان: بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی حمری (Carasobarbus luteus) در تالاب شادگان Title: Survey of some biological characteristics of Carasobarbus luteus  (Heckel, 1843( in the Shadegan Wetland  

نویسندگان: رسول قربانی، سيدعلی‌اکبر هدایتی، سید‌احمد‌رضا هاشمی، محمد‌هادی ابوالحسنی، علی حقی‌وایقان، محمد امینی‌چرمهینی  

Author(s): Rasoul Ghorbani, Seyed Ali Akbar Hedayati, Seyed Ahmad Reza Hashemi, Mohammad Hadi Abolhasani, Ali Haghi Vayghan, Mohammad Amini Charmehini 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  14-336-94 Finding source: Research No:  94-336-14  GUASNR
واژه های کلیدی: تالاب شادگان، خصوصیات زیستی، تولید به‌ازای بیوماس، ماهی حمری  Keywords: Shadegan Wetland, Biological characteristics, Production per biomass, Carasobarbus luteus   
دانلود Download

عنوان: بررسی اثر پیش روی و پس روی آب دریای خزر در بخش ساحای تالاب گمیشان بر تنوع، تراکم و پراکنش مکانی فون فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون
Title: Effect pre-and post Caspian Sea water in coastal part of Gomishan Wetland on the diversity, density and spatial distribution of phytoplankton and zooplankton fauna
نویسندگان: رسول قربانی، سارا حق پرست، محمد جواد وثاقی، فخریه شیرود میرزایی، سیده نرگس آقا جریری، مهدیه منجمی، نیلوفر نوروزی، مسعود ملایی، اصغر نعیمی، علیرضا پاکان، امید عبدی
Author(s): Rasoul Ghorbani, Sarah Haghparast, Mohammad Javad Vesaghi, Fakhrieh Shiroudmirzaei, Seyedeh Narges Aaghajari, Mahdieh Monajemi, Nilofar Norozi, Masoud
Molaie, Asghar Naeimi, Alireza Pakan and Omid Abdi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 2-295-90
Finding source: Research No: ---  90-295-2  --- GUASNR
واژه های کلیدی: تالاب گمیشان، فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، فلزات سنگین
Keywords: Gomishan Wetland, Phytoplankton, Zooplankton, Heavy Metals
دانلود Download

عنوان: ارزیابی وضعیت سلامت آبراهه زیارت در استان گلستان بر اساس شاخص کیفی NSFWQI
Title: Assessment of the health status of the Ziyarat Stream based on NSFWQI quality index(Golestan Province)
نویسندگان: رسول قربانی، عبدالمجید حاجی مرادلو، علی اکبر هدایتی، مسعود ملایی، اصغر نعیمی، نیلوفر نوروزی، محمد جواد وثاقی
Author(s): Rasoul Ghorbani, Abdolmajid Hajimoradloo, Aliakbar Hedayati, MasoudMollaei, Aliasghar Naeimi, Niloufar Norouzi and Javad Vesaghi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 120-306-91
Finding source: Research No: ---  91-306-120  --- GUASNR
 واژه های کلیدی: استان گلستان، آبراهه زیارت، شاخص کیفی آب، NSFWQI
Keywords: Zyarat Stream, Golestan Province, Water quality index, NSFWQI
دانلود Download
عنوان: بررسی تولید اولیه بر مبنای کلروفیل آ و ارتباط آن با پارامترهای محیطی در تالاب شادگان
Title: A survey of primary productionon chlorophyll-a and its relationship with environmental parameters in shadegan lagoon
نویسندگان: رسول قربانی، سید علی اکبر هدایتی، سید احمدرضا هاشمی، محمدهادی ابوالحسنی
Authors: Rasoul Ghorbani, Seyed aliakbar Hedayati, Seyed ahmadreza Hashemi, Mohammad Hadi Abdolhoseini
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 134-314-92
Finding Source: Research No: 92-314-134
کلمات کلیدی: کلروفیل آ، تالاب شادگان، شاخص تروفی، عوامل فیزیکوشیمیایی
Keywords: chlorophyll-a, shadegan lagoon, trophy state index
دانلود
Download

1012 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان