یافته های علمی

عنوان:بررسی تاثیر کلوئید نانوذرات نقره بر رفتار تغذیه‌ای و فراساختار جوانه‌های چشایی کپور معمولی (Cyprinus carpio)  Title:The effect of colloidal silver nanoparticles on feeding behavior and taste buds infrastructure of common carp (Cyprinus carpio)  
نویسندگان: ولي‌اله جعفري، محمدرضا ایمانپور، شیدا گلی، طیبه عنایت‌غلامپور، سید‌علی جوهری  Author(s):Valiollah Jafari, Mohammadreza Imanpour Sheyda Goli, Tayebeh Enayat Gholampour, Seyyed Ali Johari
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه  3-324-93 Finding source:Research Project Report No.  93-324-3
واژه های کلیدی:جوانه‌های چشایی، رفتار غذایی، کپور معمولی، نانو ذرات نقره  Keywords:Taste bud, Feeding behavior, Cyprinus carpio, Nano silver
دانلود Download

عنوان:بررسی امکان پرورش سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) با درصدهاي مختلف غذادهی
Title:A survey on the culture of Capoeta capoeta gracilis with different feeding rates
نویسندگان:ولی اله جعفري، رسول قربانی، سپیده کردجزي، شیدا گلی
Author(s):Valiollah Jafari, Rasoul Ghorbani, Sepideh Kordjazi, Sheyda Goli
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 12-295-90
Finding source:Report on Research with ID Number 90-295-12
واژه های کلیدی:سیاه ماهی، نرخ غذادهی، شاخص هاي رشد، Capoeta capoeta gracilis
Keywords:Capoeta capoeta gracilis, Feeding, Growth indices
دانلود Download

عنوان: استفاده از اسید آمینه آزاد گلوتامین و کلرید کلسیم به عنوان محرک غذایی در تغذیه کپور معمولی
Title: The use of glutamine and calcium chloride as feeding stimulants in diet of the Common carp, Cyprinus carpio
نویسندگان: ولی الله جعفری، گلی نوری، شیدا گلی
Author(s): Valiolah Jafari, Goli Noori, Shaida Goli  
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 13-295-90
 Finding source: Research No:  90-295-13  GUASNR
واژه های کلیدی: کپور معمولی، محرک غذایی، اسید آمینه، کلرید کلسیم
Keywords: Cyprinus carpio, Feeding stimulants, Glutamine, Calcium chloride
دانلود ِDownload

عنوان: بررسی تاثیر انفرادی و ترکیبی فلز سنگین کلرید کبالت و آفت کش هینوزان بر رفتار غذایی بچه ماهی سفید دریای خزر
Title: Study on the singular and mixed effect of Cobalt chloride and pesticideHinosan on feeding behavior of juvenile Rutilus frisii kutum
نویسندگان: ولی اله جعفری، رسول قربانی، شیدا گلی، گلی نوری
Author(s): Valiollah Jafari, Rasol Ghorbani, Sheyda Goli, Goli Noori
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 11-295-90
 Finding source: Research No:  90-295-11  GUASNR
واژه های کلیدی: آلودگی سموم، هینوزان، رفتار غذایی، ماهی سفید
 Keywords: Cobalt chloride, Hinosan, Feeding behavior, Rutilus frisii kutum
دانلود
ِDownload

عنوان: تاثیر بذر گیشنیز بر عملکرد رشد، زنده مانی، مقاومت به عوامل محیطی، فعالیت آنزیم های گوارشی و ترکیبات لاشه میگوی سفید غربی
Title: Effect of coriandrum sativum seeds on growth performance, survival rate, resistance to environmental factors, digestive enzymes activity and carcass composition of white shrimp penaeus vannamei
نویسندگان: ولی اله جعفری، محمد مرادزاده، محمد حسین پور، بابک قائدنیا
Authors: Valliolah Jafari, Mohammad Moradzadeh, Mohammad Hosseinpoor, Babak Ghaednia
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 81-314-92
Finding Source: Research project with number:92-314-81
کلمات کلیدی: آنزیم های هضمی، زنده مانی، ترکیبات لاشه، رشد، گشنیز، مقاومت، میگوس سفید غربی
Keywords: Growth, Survival, Resistant, Digestive enzymes, Carcase componds, coriandrum sativum, white shrimp
دانلود Download

825 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان