یافته های علمی

عنوان: ردیابی استرین‌های ویروس تریستزای مرکبات در باغات و نهالستان‌های استان گلستان  Title: Detection of Citrus Tristeza Virus strains' in orchards and nursery stocks of Golestan province   
نویسندگان:سعید نصراله‌نژاد، مریم عسکری زیارتی، فاطمه زینتی فخرآباد Author(s): Saeed Nasrollahnejad, Maryam Askari-Ziaraty, Fatemeh Zeinati-Fakharabad 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه‏  5-337-94 Finding source: Research Report No:  94-337-5  GUASNR 
واژه های کلیدی: تریستزا، مرکبات، الایزا، CTV، تست سرولوژیک  Keywords: Tristeza, Citrus, ELISA, CTV, Serological test  
دانلود Download

عنوان: تعیین ترادف ناحیه cp ژنوم ویروس موزائیک زرد کدو (ZYMV ) جدایه های استان گلستان
Title: Determination of CP nucleotide sequence of the genome of Zucchini yellow mosaic virus, Golestan province isolates
نویسندگان: سعید نصراله نژاد، فروه سادات مصطفوی نیشابوری
Author(s): Saeed Nasrollanejad, Farve Sadat Mostafavi Neishaburi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 10-305-91
Finding source: Research Reprt No:  91-305-10  GUASNR
واژه های کلیدی: ژن پروتئین پوششی، ویروس موزائیک زرد کدو، الایزای غیر مستقیم ، PT-PRC
Keywords: CP genom, ZYMV, Indirect-ELISA, RT-PCR
دانلود Download

عنوان: تعیین ترادف ناحیه CP ژنوم ویروس موزائیک کوتولگی ذرت استرین های استان گلستان
Title: Determination of CP nucleotide sequence of the genome of MDMV, Golestan Province isolates
نویسندگان: سعید نصراله نژاد
Authors: Saeed Nasrollahnejad
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 10-305-91
Finding Source: Research report No. 91-305-10 GUASNR
کلمات کلیدی: ژن پروتئین پوششی، ویروس موزائیک کوتولگی ذرت، الایزای غیر مستقیم، PT-PCR
Keyword: coat protein gene, maize dwarf mosaic virus, Indirect ElISA, RT-PCR
دانلود Download

801 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان