یافته های علمی

عنوان:مطالعه صفات مورفوفیزیولوژیک، تغییرات آنزیمی و بیان برخی ژن هاي مهم در تحمل به شوري در ارقام گندم Title:Study on morphophysiological traits, enzymatic changes and expression of some important genes in response to salt stress in wheat cultivars
نویسندگان:سعید نواب پور، احد یامچی، خلیل زینلی نژاد، برزو کازرانی Author(s):Saeid Navabpour, Ahad Yamchi, Khalil Zeinalinejad, Borzo Kazerani
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 17-323-93 Finding source:Research No: 93-323-17 GUASNR
واژه های کلیدی:گندم، بیان ژن، تنش شوري، کلروفیل، شاخص اکسیداسیون سلولی Keywords:Wheat, Gen expression, Salinity stress, Chlorophyll, TBARM
دانلود Download

عنوان:مطالعه صفات مرفوفیزیولوژیک، تغییرات آنزیمی و ارزیابی بیان برخی ژن هاي مهم در تحمل به شوري در ارقام برنج تحت شرایط هیدروپونیک Title:Study on morphophysiological traits, enzymatic changes and some gene expression analysis in response to salt stress in rice cultivars under hydroponic conditions
نویسندگان:سعید نواب پور، سیده ساناز رمضانپور، احد یامچی، داریوش عبادي الماس Author(s):Saeid Navabpour, Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Ahad Yamchi, Dariush Ebadi Almas
منبع یافته:طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 144-314-92 Finding source:Research No: 92-314-144 GUASNR
واژه های کلیدی:برنج، تنش شوري، مورفوفیزیولوژیکی، مرحله گیاهچه، بیان ژن، هیدروپونیک Keywords:Rice, Salinity stress, Morphophysiological, Seedling stage, Gene expression, Hydroponic
دانلود Download

عنوان: ارزیابی صفات مهم زراعی و میزان پروتئین و روغن دانه در ژنوتیپ های سویا تحت تنش خشکی
Title: Evaluation of important agronomic traits, protein and oil content of soybeangenotypes, under drought stress
نویسندگان: سعید نواب پور، ابراهیم هزارجریبی، ابوالفضل مازندرانی
Author(s): Saeid Navabpour, Ebrahim Hezarjeribi, Abolfazl Mazandarani
منبع یافته: گزارش طرح تحقیقاتی 3-296-90
Finding source: Research project  90-296-3
واژه های کلیدی: تنش خشکی، پروتئین دانه، سویا، روغن دانه، عملکرد
Keywords: Drought stress, Seed protein, Seed oil, Soybean, Yield
دانلود Download

عنوان: مطالعه تغییرات بیان برخی ژن های دخیل در مسیر تولید آنتی اکسیدان در کلزا تحت پرتوتابی پرتو گاما
Name: Study on changes on expression of some antioxidant genes in Brassica napus under gamma-ray irradiation
نویسندگان: سعید نواب پور، سیده ساناز رمضانپور، حمید نوری
Authors: Saeid Navabpour, Seyedeh sanaz Ramezanpour, Hamid Nouri
منبع یافته: گزارش طرح تحقیقاتی شماره شناسه 89-306-91
Finding Source: Research Project, No.91-306-89
کلمات کلیدی: کلزا، تابش گاما، تنوع ژنتیکی، بیوشیمیایی
Keywords: Gamma radiation, Gene expression, Brassica napus, Enzymatic activity
دانلود Download
عنوان: مطالعه بیان افتراقی ژن هاي دخیل در میزان نیترات تحت تاثیر مقادیر کود اوره در اسفناج Name: Evaluation of genes expression involved in nitrate pathway in spinach treated by urea fertilizer
نویسندگان: سعید نواب پور، سیده ساناز رمضانپور، گزل کاظمی Authors: Saeid Navabpour, Seyedeh Sanaz Ramezanpoor, Gozel Kazemi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 64-283-89 Finding Source: Research project 89-283-64
کلمات کلیدی: اسفناج، نیترات ردوکتاز، نیترات، کلروفیل Keywords: Spinach, Nitrate redutase, Nitrate, Chlorophyll
دانلود Download

700 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان