یافته های علمی

عنوان: امکان سنجی وجود بتولین و اسید بتولینیک در قارچ هاي پلی پور درختان خانواده توس و ارزیابی میزان فنول، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدان آن ها Title: Feasibility study of the Betolin and Betulinic acid in polypore fungi of birch family trees and assessing phenols, flavonoids amount and their antioxidant activity
نویسندگانوحیده پیام نور، محمدرضا کاوسی، جمیله نظري Author(s): Vahide Payamnoor, Mohammad Reza Kavosi, Jamile Nazari
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی به شناسه 28-323-93 Finding source: Research No: 93-323-28 GUASNR
واژه های کلیدی: قارچ ماکروسکوپی، درخت توس، بتولین و اسید بتولینیک، فنول، فلاونوئید  Keywords: Polypore fungi, Birch, Betulin and Betulinic acid, phenols, flavonoids
دانلود Download

عنوان: تاثیر امواج فراصوت و عصاره نارگیل بر میزان بتولین و بتولینیک اسید در کالوس هاي توس Betula pubescens Title: Investigating the Effect of Ultrasound and Coconut Extract on Betulin and Betulinic acid Amount in Birch Calluses (Betula pubescens) 
نویسندگان: وحیده پیام نور، راضیه جعفري حاجتی، نگار خدادادي Author(s): Vahide Payamnoor, Razieh Jafari Hajati, Negar Khodadadi
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی به شناسه 61-324-93 Finding source: Research No: 93-324-61 GUASNR
واژه های کلیدی: بتولین، بتولینیک اسید، توس، کالوس  Keywords: Betulin, Betulinic acid, Birch, Callus
دانلود Download

عنوان: بررسی عوامل موثر در بهبود جوانه زنی بذور Betula pendula
Title: Effective factors in improving seed germination of Betula pendula 
نویسندگان: وحیده پیام نور، امیر کردعلیوند
Author(s): Vahide Payamnoor, Amir Kordalivand
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شناسه 114-306-91
Finding source: Research No:  91-306-114  GUASNR
واژه های کلیدی: توس، خواب بذر، صفات جوانه زنی و رویشی
 Keywords: Birch, Seed dormancy, Germination and growth characteristics
دانلود Download

عنوان: بررسی امکان افزایش میزان تاکسول موجود در کالوس های سرخدار با استفاده از کلروکولین کلراید
Title: Evaluation of increase amount of taxol in yew callus using Chlorocholin chloride
نویسندگان: وحیده پیام نور، زینب رحمتی
Author(s): Vahide Payamnoor, Zeinab Rahmati
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 115-306-91
Finding source: Research No:  91-306-115  GUASNR
واژه های کلیدی: سرخدار، کلرکولین کلراید، تاکسول، محیط کشت، کالوس زایی، HPLC
Keywords: Yew, Chlorocholine chloride, Taxol, Medium, Callogenesis, HPLC
دانلود Download
عنوان: استفاده از ریزنمونه پوست در کالزایی دو گونه توس و ارزیابی میزان بتولین القاء شده Title: Callogenesis of two species of birch using the bark explant and evaluation of inductied Betulin
نویسندگان: وحیده پیام نور، راضیه جغفری حاجتی، جمیله نظری Authors: Vahide Payamnoor, Razie Jafari Hajati, Jamile nazari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 20-314-92 Finding Source: Research No. 92-314-20 GUASNR
کلمات کلیدی: پوست، عصاره، کالزایی، HPLC Keywords: Bark, Extract, Callogenesis
دانلود Downlad
عنوان: ارزیابی تغییرات متابولیت های ثانویه اصلی تولید شده در پینه های Betula Pendula تحت تاثیر نوع ریزنمونه و محیط کشت
Title: To assess changes of major secondary metabolits produced in the calli of betula pendula by affecting expellant type and medium culture
نویسندگان: وحیده پیام نور، راضیه جعفری حاجتی
Authors: Vahideh Payamnoor, Razie Jafari Hajati
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 21-314-92
Finding Source: Research No: 92-314-21 GUASNR
کلمات کلیدی: کالزایی، محیط کشت، وزن تر، وزن خشک، HPLC
Keywords: callogenesis, Medium, wet weight, Dry weight, HPLC
دانلود
Download

عنوان: استفاده از ریزنمونه پوست در کالزایی دو گونه توس (Betula litwinowii و Betula pendula) و ارزیابی میزان بتولین القاء شده Title: Callogenesis of two species of birch (B. pendula and B. litwinowii) using the bark explant and evaluation of inductied Betulin
نویسندگان: وحیده پیام نور، راضیه جعفري حاجتی، جمیله نظري Author(s): Vahide Payamnoor, Razie Jafari Hajati, Jamile Nazari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شناسه 20-314-92 Finding source: Research No: 92-314-20, GUASNR
واژه های کلیدی: پوست، عصاره، کالزایی، HPLC   Keywords: Bark, Extract, Callogenesis, HPLC
دانلود Download

929 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان