یافته های علمی

عنوان: بررسی و مطالعه عوامل حادثه ساز در حوادث ناشی از کاربرد ماشین های کشاورزی در استان گلستان
Title: Investigation and study on causes of accidents in application of agricultural machinery in Golestan Province
نویسندگان: محمد هاشم رحمتی، عباس رضایی اصل
Author(s): Mohammad Hashem Rahmati and Abbas Rezaei Asl
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 39-283-89
Finding source: Research Project with No:  89-283-39  GUASNR
واژه های کلیدی: حوادث، ماشین های کشاورزی، عوامل حادثه ساز
Keywords: Accidents, Agricultural machines, Accidental factors
دانلود Download

768 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان