یافته های علمی

عنوان: ارزیابی تغییرات حاصل از جهش در پاسخ‌های مستقل از اسید آبسیزیک به خشکی و بهبود پس از آن در گندم نان  Title: Evaluation of changes induced by mutation in non ABA-mediated responses to dehydration and rehydration in bread wheat  
نویسندگان: سیده‌ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو، شهربانو وکیلی‌بسطام، فرزانه اسدی Author(s): Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Hassan Soltanloo, Shahrbanoo Vakili Bastam, Farzane Asadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  16-323-93 Finding source: Research project No. 93-323-16
واژه های کلیدی: بیان ژن، تنش خشکی، طبسی، فاکتورهای رونویسی، لاین موتانت T65-58-8  
 Keywords: Drought stress, Gene expression, Mutant line T65-58-8, Tabasi, Transcription factor  
دانلود Download

عنوان: تاثیر شدت تابش های مختلف پرتو گاما بر صفات فیزیولوژیکی بذر و فعالیت بیوشیمیایی و مولکولی برخی آنزیم های آنتی اکسیدان نان
Title: Effect of various radiation density of gamma ray on seed physiological traits and biochemical and molecular activity of some antioxidant enzymes in wheat (Triticum aestivum L.)
نویسندگان: سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو، اعظم برزویی، داوود کیانی
Author(s): S.S. Ramezanpour, H. Soltanloo, A. Borzouei, D. Kiani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 12-306-91
Finding source: Research Project No.  91-306-12
واژه های کلیدی: گندم، پرتو گاما، جهش، تنش، آنزیم های آنتی اکسیدانی
 Keywords: Wheat, Gamma radiation, Mutation, stress, Antioxidant enzyme
دانلود Download

عنوان: مطالعه تغییرات مولکولی و بیوشیمیایی برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در پاسخ به تنش بیماری سپتوریای برگی گندم
Title: Study on molecular and biochemical changes of some antioxidant enzymes in response to septori tritici stress in wheat
نویسندگان: سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو، سعید نواب پور
Authors: Seyed sanaz Ramezanpour, Hassan Soltanloo, Saeid Navabpour
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 35-314-92
Finding Source: Research Project No: 92-314-35
کلمات کلیدی: تظاهر ژن، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز
Keywords: Gene expression, Peroxsidase, Saeid Navabpour
دانلود Download


عنوان: تاثیر قارچ blumeria graminis بر بیان برخی ژن های درگیر در آبشار انتقال سیگنال واکنش مقاومت جو
Title: Effect of blumeria graminis on expression of some genes involved in signal transduction
نویسندگان: سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو، سعید نواب پور
Authors: Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Hassan Soltanloo, Saeid Navabpour
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 14-298-90
Finding Source: Research Project No: 90-298-14
کلمات کلیدی: جو، سفیدک پودری، مپ کیناز، پاسخ دفاعی
Keywords: Barley, Powdery mildew, MAPK, Defense response
دانلود Download

869 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان