یافته های علمی

عنوان:ساخت محفظه کشت بذر با کنترل دقیق دما Title:Making seeding chamber with accurate temperature control
نویسندگان:عباس رضایی اصل، محسن آزادبخت، احمد تقی زاده Author(s):Abbas Rezaei Asl, Mohsen Azadbakht, Ahmad Taghizadeh
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه Finding source:Research No: 91-306-99 GUASNR
واژه های کلیدی:محفظه کشت بذر، کنترل دما، توان الکتریکی Keywords:Chamber seeding, Temperature control, Electric power
دانلود Download

عنوان: طراحی و ساخت مدل تریلر جمع آوری میوه با قابلیت کار در زمین های شیب دار
Title: Designing and Fabrication model fruit collection trailer with the ability to work in steep terrain
نویسندگان: عباس رضایی اصل، ابراهیم اسماعیل زاده
Author(s): Abbas Rezaei Asl, Ebrahim Esmaeilzadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 29-294-90
Finding source: Research No:  90-294-29  GUASNR
واژه های کلیدی: برداشت میوه، سکوی برداشت، تراکتور MF285 ، تعادل تراکتور
Keywords: Fruit harvesting, Harvesting platform tractors, MF285, Tractor balance
دانلود Download

865 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان