یافته های علمی

عنوان: بررسی سازگاری جدايه‌هاي Macrophomina phaseolina نسبت به مناطق معتدل و گرم و ارتباط آن با واکنش جدایه‌ها به کلرات Title: Temperature compatibility in Macrophomina phaseolina isolates with respect to chlorate reaction 
نویسندگان: سیدجواد صانعی، سیداسماعیل رضوی، الهه لطفعلی‌نژاد، زهرا مهری Author(s): S.J. Sanei , S.E. Razavi, E. Lotfalinezhad, Z. Mehri
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسنامه  112-306-91 Finding source: Research No  91-306-112  GUASNR
واژه های کلیدی: Macrophomina phaseolina، دما، واکنش به کلرات Keywords: Macrophomina phaseolina, Temperature, Chlorate reaction
دانلود  Download

عنوان: تاثیر نوع جدایه macrophomina phaseolina بر کنترل بیماری پوسیدگی ذغالی توسط trichoderma viride , trichoderma harzianum
Title: Effect of isolates of Macrophomina phaseolina on biological control of charcoal rot by Trichoderma viride and Trichoderma harzianum
نویسندگان: سید جواد صانعی، سید اسماعیل رضوی
Author(s): S.J. Sanei, S.E. Razavi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 30-283-89
Finding source: Research No  89-283-30  GUASNR
واژه های کلیدی: تریکودرما، تنوع جدایه، کنترل بیولوژیک، ماکروفومینا، واکنش به کلرات
Keywords: Biological control, Chlorate reaction, Host specialization, Macrophominaphaseolina, Trichoderma
دانلود  Download

673 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان