یافته های علمی

عنوان: شناسایی و اعتبار سنجی نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی
Title: Identifying and Validating Indicators of Academic Entrepreneurship in Higher Agricultural Education 
نویسندگان: ابوالقاسم شریف زاده، غلامحسین عبدالله زاده
Author(s): Aboulghasem Sharifzadeh, Gholamhossein Abdollahzadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 43-306-91
Finding source: Research Report, no  91-306-43
واژه های کلیدی: آموزش عالی کشاورزی، کارآفرینی دانشگاهی، نشانگر، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس
Keywords: Higher agricultural education, Academic entrepreneurship, Indicator, AHP, TOPSIS
دانلود Download

عنوان: آسیب شناسی رویکرد میان رشته ای در آموزش عالی کشاورزی: مورد ترویج و آموزش کشاورزی
Title: Diagnosing Interdisciplinary Approach in Higher Agricultural Education: Case of Agricultural Extension and Education 
نویسندگان: ابوالقاسم شریف زاده، عبدالرضا محمودی سرای
Author(s): Aboulghasem Sharifzadeh, Abdoulreza Mahmoudi-saray 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  44-306-91
Finding source: Research Report, No:  91-306-44  
واژه های کلیدی: آموزش عالی کشاورزی، رهیافت میان رشته ای، ترویج و آموزش کشاورزی، تئوری بنیانی
 Keywords: Higher agricultural education, Interdisciplinary approach, Agriculturalextension and education, Grounded theory
دانلود Download

عنوان: طراحی الگویی برای آموزش عالی کارآفرینانه کشاورزی
Title: Designing a Model for Entrepreneurial Higher Agricultural Education System 
نویسندگان: ابوالقاسم شرف زاده، مهنوش شریفی، سید غلامرضا موسوی
Author(s): Aboulghasem Sharifzadeh, Mahnoosh Sharifi, Seyed Gholamreza Mousavi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 42-306-91
 Finding source: Research Report, No  91-306-42  
واژه های کلیدی: آموزش عالی کشاورزی، آموزش کارآفرینی، فن دلفی
Keywords: Higher agricultural education, Entrepreneurship education, Delphi technique
دانلود Download
عنوان: آسیب شناسی توسعه نظام های کشت تخصصی: مطالعه موردی نظام کشت توتون در استان مازندران
Title: Diagnosing Development of Specialized Commodity Prouction Systems: Case of tobacco Production in Mazandaran Province
نویسندگان: محمد شریف شریف زاده، عبدالحکیم کر، فرهاد شیرانی بیدآبادی
Authors: M.Sh.Sharifzadeh, A.Kor, F.Shirani Bidabadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 124-314-92
Finding Source: Research Report No: 92-314-124
کلمات کلیدی: نظام زراعی، تولید کالای تخصصی، نظام تولید توتون، پژوهش آمیخته، استان مازندران
Keywords: Farming System, Specilaized commodity production, Tobacco production system, Mixed methods research design, Mazandaran Province
دانلود
Download
عنوان: شناسایی و اولویت بندی شیوه های کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی
Title: Indentification and Priority-setting of Academic Entrepreneurship Mechanisms in Higher Agricultural Education
نویسندگان: محمد شریف شریف زاده، غلامحسین عبدالله زاده
Authors: Mohammad sharif sharifzadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 125-314-92
Finding source: Research report No: 92-314-125
کلمات کلیدی: مووسات آموزش عالی کشاورزی، کارآفرینی دانشگاهی، پژوهش آمیخته، فن دلفی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
Keywords: Higher agricultural education institution, academic Entrepreneurship, Mixed method research, Delphi technique, AHP
دانلود
Download
عنوان: بررسی مسایل توسعه کسب و کارهای خانوادگی در مناطق روستایی در استان گلستان
Title: An investigation of development of Rural Family Enterprises in Golestan Province
نویسندگان: محمد شریف شریف زاده، مهنوش شریفی
Authors: n.sh.sharifzadeh, M.sharifi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 123-314-92
Finding Source: Reserch report No: 92-314-124
کلمات کلیدی: کارآفرینی روستایی، کسب و کار روستایی، کسب و کار خانوادگی، آسیب شناسی کیفی، تئوری بنیانی
Keywords: Rural Entrepreneurship, Rural enterprises, Family Enterorises, Qualitative diagnosis, Gerounded theory
دانلود
Download

761 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان