یافته های علمی

بررسی رابطه بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینی دانشجویان کشاورزی
بررسي نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به تخصصي شدن ترويج كشاورزي در ايران
بررسي عوامل موثر بر توليد علمي اعضاي هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران
نظام تحقيقات كشاورزي ايران: مسايل و رهيافت‌ها
شناخت و تحليل عوامل موثر بر سبك‌هاي يادگيري كشاورزان
تدوين الگوي نماياي پارادايم جديد براي نظام تحقيقات كشاورزي كشور
شناسايي و تحليل صلاحيت‌هاي تسهيلگري كارگزاران ترويج كشاورزي كشور
بررسي عوامل موثر بر انجام مديريت تلفيقي آفات از سوي گوجه‌فرنكي‌كاران شهرستان دشتي در استان بوشهر
بررسي راهبردهاي مناسب توسعه حرفه‌اي اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي كشاورزي
بررسي انگاره‌هاي مرتبط با مشاركت مردم محلي در فرآيند توسعه جنگلهاي حراء در جنوب ايران
واكاوي سازوكارها و محدوديت‌هاي تخصصي شدن خدمات ترويج كشاورزي در ايران
بررسي نگرش دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران نسبت به دستاوردهاي دوره كارآموزي
تحليل دستاوردها و پيامدهاي مورد انتظار از فرصت‌هاي مطالعاتي براي توسعه حرفه‌اي اعضاي هيات علمي كشاورزي
بررسي نقاط قوت و ضعف دوره كارآموزي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران
ارزيابي اثربخشي درس عمليات كشاورزي: مورد دانشكده كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر سبک یادگیری کشاورزان
بررسي سبك‌هاي يادگيري دانشجويان كشاورزي دانشگاه ازاد اسلامي واحد تاكستان
واكاوي سازه‌هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه‌اي اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي كشاورزي
شناسايي و تحيل فعاليت‌هاي كشاورزان در زمينه مديريت تلفيقي آفات برنج از سوي كشاورزان در استان فارس
بررسی ويژگی‌های کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايلام
بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش تسهيلگرانه كارگزاران ترويج كشاورزي
شناسايي و اولويت‌بندي جهت‌گيري‌هاي راهبردي بهسازي نظام تحقيقات كشاورزي كشور
تبيين مولفه‌هاي توسعه كسب‌وكارهاي كشاورزي در استان گلستان
تبیین عوامل مؤثر بر گرایش­ کارآفرینانه دانشجویان
عوامل موثر بر اجراي تناوب زراعي توسط كشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان
تحلیل عاملی موانع استفاده مطلوب دانشجویان از خدمات کتابخانه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شناسایی و اولویت­بندی شاخص‌هاي تعیین­کننده‌ي کارآفرینی کسب و کارها
بررسي موانع توسعه كسب‌وكارهاي كشاورزي در استان گلستان
تبيين سبك هاي يادگيري دانشجويان در دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند
بررسي عوامل موثر بر صلاحيت تسهيلگري كارشناسان ترويج كشاورزي
شناسايي و اولويت‌بندی نيازهاي حمايتي توسعه كسب‌وكارهاي كشاورزي (مطالعه موردي: استان گلستان)
بررسي رضايت دانشجويان كشاورزي از كيفيت آموزشي
شناسایی جایگاه کنونی و مطلوب دست‌اندرکاران مختلف در نظام تحقيقات كشاورزي كشور
تبیین مولفه­های مديريت بحران خشكسالي در مناطق روستايي و عشايري جنوب شرق کشور
واکاوی پیامدهای منفی توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان قزوین (مطالعه موردی: روستای گازرخان
تحليل دستاوردهاي مورد انتظار از دوره كارآموزي در آموزش كشاورزي: مورد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
شناسایی و اولویت­بندی سرفصلها و محتوای دوره­های آموزش کارآفرینی بر اساس کارکردهای کسب و کار
بررسی پیامدهای گسترش در نواحی روستایی، مطالعه موردی روستای زیارت در استان گلستان
سطح بندي توسعه منطقه اي در ايران (كاربرد رهيافت شاخص تركيبي
بررسی رابطه بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینی دانشجویان کشاورزی
تحلیل اثرات علمی فرصتهای مطالعاتی از نگاه اعضای هیات علمی کشاورزی
منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس
سازوکارهای مشارکت مهندسان ناظر در فرآیند تحقیقات کشاورزی در استان گلستان
تبیین سازوکارهای بهینه‌سازی سازه‌های بومی جمع‌آوری آب باران در مناطق روستایی استان بوشهر
تحلیل سلسله مراتبی گزیدارهای آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی
ارتقای آموزش عملی از طریق بهبود دوره کارآموزی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Principal Components of Policy Framework for Sustainable Agriculture and Its Implications for National Extension System in Iran
Analysis of Factors Affecting Agricultural Organic Products Diffusion Among Consumers: Perception of Extension Workers
Causes, Effects and Management Mechanisms of Drought Crisis in Rural and Nomadic Communities in Southeastern Iran as Perceived by Agricultural/Rural Managers and Specialist
Farmland Fragmentation and Consolidation Issues in Iran; an Investigating Landholdings Viewpoints
Rural Resident's Perceptions Toward Tourism Development: a Study from Iran
Investigation of information sources and communication channels in IPM rice farming in Fars province, Iran
Studying Integrated Pest Management (IPM) Rice farming Practices in Marvdasht County, Iran: a baseline survey
Systemic Model of Developing Agricultural Advisory Services in Iran
Designing a model for integration of information and communication technologies (ICTs) in the Iranian agricultural research system
Explaining strengthening mechanisms, institutional orientations and problematic challenges of university agricultural research in Iran
Determine educational-professional needs for extension agents and agricultural experts Tobacco Company in Mazandaran and Golestan provinces

1386 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان