یافته های علمی

عنوان: تولید چیپس رژیمی با استفاده از کیتوزان
Title: The production of dietary chips using chitosan
نویسندگان: علیرضا عالیشاهی، سجاد کاویانی کوهرودی
Authors: Alireza Alishahi, Sajjad kaviani kuhroodi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 17-306-91
Finding Source: Report on Research with ID Number 91-306-17 
واژه های کلیدی: سیب زمینی، چیپس، جذب روغن، پوشش خوراکی، کیتوزان
Keywords: Potato, Chips, Oil absorption, Chitosan, Edible coating
دانلود Download

عنوان: تاثیر هیدروکلوئیدهای مختلف به عنوان ساسپتورهای خوراکی بر کیفیت ناگت ماهی
Title: Effect of different hydrocolloids as edible susceptors on quality of fish nugget
نویسندگان: علیرضا عالیشاهی، سید مهدی اجاق، بهاه شعبانپور، سجاد ایزدی
Authors: Alireza Alishahi, Seyed Mahdi ojagh, Bahareh Shabanpour, Sajad Izadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 89-314-92
Finding source: Report on Research with ID number 92-314-89
واژگان کلیدی: سرخ کردن، هیدروکلوئید، ساسپتور، ناگت ماهی
Keywords: Frying, Hydrocolloid, Susceptor, Fish nugget
دانلود Download

724 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان