یافته های علمی

عنوان:مطالعات شیمیایی و رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در برخی خاك هاي شور استان گلستان
Title:Chemical Studies and the Relationship between Ionic Strength and Electrical Conductivity in Some Saline Soils of Golestan province
نویسندگان:مجتبی بارانی مطلق، حمیده گلیج، سیدعلیرضا موحدي نائینی
Author(s):Mojtaba Barani Motlagh, Hamideh Goleyj, Seyed Alireza Movahedi Naeini
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 34-324-93
Finding source:Research No: 93-324-34 GUASNR
واژه های کلیدی:خاك هاي متأثر از نمک، غلظت کل نمک هاي محلول، قابلیت هدایت الکتریکی، قدرت یونی
Keywords:Salt-affected soils, Total soluble salts, Electrical Conductivity, Ionic strength
دانلود Download
عنوان:اثر لجن فاضلاب صنعتی بر قابلیت جذب مس و روي در خاك و جذب آن ها توسط گندم در شرایط گلخانه
Title:Effect of Industrial Sewage Sludge on Availability of Soil Cu and Zn and their Uptake by Wheat under Greenhouse Condition
نویسندگان:مجتبی بارانی مطلق، سمیه سفیدگر، سلیمه باغبانی
Author(s):Mojtaba Barani Motlagh, Somayyeh Sefidgar, Salimeh Baghbani
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 74-314-92
Finding source:Research No: 92-314-74 GUASNR
واژه های کلیدی:عصاره گیري دنباله اي، شکل هاي شیمیایی، DTPA، لجن فاضلاب
Keywords:Sequential extraction, Zn forms, DTPA, Sewage sludge
دانلود Download
عنوان: هدررفت برخی از شکل های فسفر در اثر تغییر کاربری اراضی در خاک های لسی منطقه توشن استان گلستان
Tilte: loss of some soil phosphorus forms as affected by land use change in koess derived soils of the toshan region, golestan province
نویسندگان: مجتبی بارانی مطلق، سمیرا تجری
Authors: Mojtaba barani motlagh, samira tajari
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 40-306-91
Finding source: Research No.91-306-40 GUASNR
واژه های کلیدی: تغییر کاربری، جزءبندی فسفر، عصاره گیری دنباله ای، فسفر معدنی
Keywords: land use, Phosphorus fractination, sequential extraction, Inorganic P
دانلود Download

802 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان