یافته های علمی

عنوان: ارزیابی و طراحی اسپیرومتر ماهی Title: The Evaluation and Design of Fish Spirometer
نویسندگان: عبدالمجید حاجی‌مرادلو، فاطمه خانی، شیدا گلی Authors: Abdolmajid Hajimoradloo, Fatemeh Khani, Sheyda Goli
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  4-323-93 Finding Resource: Research Project ID Number  93-323-4
واژه های کلیدی: اسپیرومتر، اکسیژن مصرفی، کپور معمولی (Cyprinus carpio)، ماهی قرمز (Carassius auratus)، ماهی سفید (Rutilus kutum)   Keywords: Caspian Kutum (Rutilus kutum), Common Carp (Cyprinus carpio), Goldfish (Carassius auratus), Oxygen consumption, Spirometer  
دانلود Download

 

عنوان: بررسی فعالیت ضد باکتریایی 10 عصاره گیاهی در برابر تعدادی از باکتری ها
Title: Evaluation of antibacterial activity of 10 plant extracts against some bacteria
نویسندگان: عبدالمجید حاجی مرادلو، سمیه پاک روان
Authors: abdolmajid hajimoradloo, somaye pakravan
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 71-306-91
Finding Resource: Research project 91-306-71
واژه های کلیدی: انتشار دیسک، رقت لوله ای، فعالیت ضد باکتریایی، گیاهان دارویی
Keywords: Antibacterial effects, Dilution
دانلود Download


699 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان