یافته های علمی

عنوان: مطالعه اثر ارتفاع بر میزان موسیلاژ و برخی مواد ثانویه میوه و دانه به (Cydonia oblonga Mill)  Title: The Study of Height Effect on Mucilage Content and Some Secondary Metabolites of Quince Fruit and Seed (Cydonia oblonga Mill)  
نویسندگان: خدایار همتی، نسترن همتی، فاطمه گل‌چین  Authors: Khodayar Hemmati, Nastaran Hemmati, Fatemeh Golchin
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  155-314-92 Finding source: Research No:  92-314-155  GUASNR
واژه های کلیدی: به دانه، موسیلاژ، صفات بیوشیمیایی، ارتفاع   Keywords: Quince seed, Mucilage, Biochemical characteristic, Different regions   
دانلود Download

عنوان: تأثیر غلظت‌های مختلف اسیدسالیسیلیک بر صفات ظاهری و برخی از مواد ثانویه گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea L.)  Title: Effect salicylic acid on some secondary metabolites of Echinaceae purpurea (L.) Monch 
نویسندگان: خدایار همتی، ندا اسماعیلی‌نژاد حصارووئیه  Authors: Khodayar Hemmati, Neda Esmailee Nezhad Hesaroeh
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  156-314-92 Finding source: Research report No:  92-314-156
واژه های کلیدی: اسیدکافئیک، اسیدکلروژنیک، سرخارگل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فلاونوئید، فنل   Keywords: Antioxidants, Caffeic acid, Chlorogenic acid, Flavonoids, Polyphenols, Salicylic acid, Purple coneflower 
دانلود Download

عنوان: تاثیر ارتفاع رویشگاه و قطر ریشه بر میزان گلیسیریزین در شیرین بیان در خراسان رضوی (قوچان)
Title: The effect of height and root diameter on glycerrhizin content in licorice in khorasan razavi (ghoochan)
نویسندگان: خدایار همتی، اعظم قائدی، نسترن همتی
Authors: khodayar hemmati, azam ghaedi, nastran hemmati
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 88-306-91
Finding source: Research No 91-306-88
واژه های کلیدی: ارتفاع، قطر، گلیسیریزین، شیرین بیان
Keywords: Diameter, Ghoochan, Glycerchizin, Height, Licorice
دانلود Download

عنوان: تاثیر پایه روی میزان فلاونوئید نارنجین و هسپریدین در بافت های میوه ارقام مختلف نارنگی (citrus sp)
Title: Effect of Rootstock on Narigin and Hesperidin flavonoids content in different tissues of mandarian cultivars
نویسندگان: خدایار همتی، عظیم قاسم نژاد، نسترن همتی، زینب محکمی
Authors: khodayar hemmati, azim ghasemnezhad, nastran hemmati, zainab mohkami
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 95-306-91
Finding resource: research No. 91-306-95
واژه های کلیدی: نارنجین، هسپریدین، بافت میوه، پایه، ارقام نارنگی
Keywords: Naringin, Hesperidin, fruit tissue, rootstock, mandarin cultivars
دانلود Download

907 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان