یافته های علمی

xgwm44-7d و xgwm295-7d دو نشانگر ssh برای انتخاب در گندم نان
xgwm-149-4B یک نشانگر SSR برای انتخاب در گندم نان
xgwm-998-4B یک نشانگر SSR برای انتخاب عرض دانه در گندم نان

1032 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان