یافته های علمی

جداسازی آغازگر لاکتوباسیلوس دارای خاصیت ضد روپینسی از خمیر ترش سنتی ایران
بهینه سازی آزمون multiplex PCR به منظور تشخیص عوامل مولد روپینس در خمیر نان
فرآوری مالتودکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-x

916 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان