یافته های علمی

تولید پروتئین هیدرولیز شده زیست فعال از ایزوله سویا
تولید پروتئین هیدرولیز شده زیست فعال از ضایعات کشتاری
تولید پروتئین هم رسوب سویا و آب پنیر
امکان سنجی جایگزینی شیره خرما در بستنی کم چرب بر پایه آب پنیر
تولید پروتئین هیدرولیز شده زیست فعال از ایزوله پروتئینی آب پنیر
غنی سازی شیرینی سنتی کاکا با کدو حلوایی
تولید پروتئین هیدرولیز شده زیست فعال از ماهی کاراس
تولید دسر لبنی با جایگزین شیرین کننده طبیعی استویا
تاثیر جایگزینی شیره خرما بر خواص فیزیکوشیمیایی ، حسی و رفتار رئولوژیکی بستنی وانیلی بر پایه آب پنیر
تولید سس مایونز بر پایه جایگزینی تخم مرغ با شیر
بهبود پایداری سس کچاپ با استفاده از هیدروکلوئیدهای بومی
تولید پروتئین هم رسوب کلزا و آب پنیر

922 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان