یافته های علمی

تولید بستنی پروبیوتیک از شیر شتر
تولید فرآورده های بهداشتی و صنعتی از شیر شتر
تولید ماست منجمد سینبیوتیک
تولید استارتر کالچر بومی در ایران در مقیاس فرمانتوری تا پایلوت

960 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان