یافته های علمی

سیستم پخت نان (معمولی و رژیمی) مجهز به بخار فوق اشباع
سرخ کن مجهز به سیستم کنترل و ثبت دما
پاستورازیسون حرارتی آب نارنج

961 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان