یافته های علمی

تولید عصاره حاوی بتولین و بتولینیک اسید در شرایط دورن شیشه ای با استفاده از ریز نمونه برگی betula liwinowii

1087 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان