یافته های علمی

شبیه سازی تاثیر سناریوهای مختلف مدیریت مرتع بر روی میزان تولید علوفه درمنه زارها در مراتع خشک و نیمه خشک
مقایسه اثر برخی پارامترهای اکولوژیکی و چرای دام بر کمیت و کیفیت روغن های اسانس گونه های Artemisia sieberi و Artimesia aucheri واقع در مراتب استپی و نیمه استپی استان اصفهان

926 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان