یافته های علمی

مکان یابی و اولویت بندی مناطق مناسب پخش سیلاب با استفاده از GIS و تحلیل تصمیم چند معیاره AHP در حوزه آبخیر گرگان رود

1163 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان