یافته های علمی

تسریع و تشدید تجزیه زیستی هیدروکربورهای نفتی بوسیله باکتریهای تجزیه کننده نفتی بومی
پالایندگی خاک حاوی نانوذرات رس در عبور شیرابه فاضلاب کارخانه در مقیاس پایلوت

1079 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان