یافته های علمی

عنوان: استفاده از نانوسلولز تولیدی از میکروکریستال سلولز با استفاده از تیمار فراصوتی با هدف بهبود ویژگی‌های چاپ‌پذیری و مقاومتی کاغذ  Name: The use of microcrystalline cellulose produced from nanocellulose using ultrasound treatment to improve paper resistance and printing characteristics 
نویسندگان: الیاس افرا، سید محمد مظهری موسوی  Authors: Elyas Afra, Seyyed Mohammad Mazhari Mousavi 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  16-324-93 Finding Source: Research project to ID number  93-324-16 
واژه های کلیدی: سلولز میکروکریستال، تیمار فراصوتی، خمیر شیمیایی‌مکانیکی، خواص فیزیکی و مقاومتی  Keywords: Microcrystalline cellulose, Ultrasonic treatment, CMP, Physical and mechanical properties   
دانلود Download

عنوان: بهبود خواص آنتی باکتریال کاغذهای بهداشتی با استفاده از نانو ذرات نقره و نانورس
Name: Improving antibacterial properties of tissue papers using Nano Silver and Nano clay
نویسندگان: الیاس افرا، مهرناز اسکندری، مرمیم محمدی کمرودی
Authors: Elyas afra, Mehrnaz eskandari, Maryam Mohammadi Kamroodi
منبع یافته: پایان نامه دانشجویی و طرح تحقیقاتی شماره 76-306-91
Finding Source: M.Sc thesis of second and the third authors & Research no.91-306-76
واژه های کلیدی: نانورس، نانونقره، ضدباکتریایی، باکتری، اشرشیاکولی، باسیلوس
Keywords: Nano clay, Nano silver, Anti-bacterial, Bacteria, Escherichia coil, Bacillus subtilis
دانلود Download

665 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان