یافته های علمی

عنوان: بررسی میزان خوشخوراکی گیاهان مهم مرتعی( مراتع خوش ییلاق)
Name:Investigation of palatability of the important rangeland plants(Khoshyellagh Rangeland)
نویسندگان: موسی اکبرلو، امیر سعادت فر، مجید محمد اسماعیلی، نغمه غلامی باقی، بهاره بهمنش، محمدرضا شهرکی
Authors: M.Akbarlou, A.Saadatfar, M.Mohamad Esmaeili, N.GHolami Baghi, B.Behmanesh, M.R.Shahraki
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 50-283-89
Finding Resource: Research No.89-283-50
کلمات کلیدی: خوشخوراکی، دام، گیاهان مرتعی، ارزش غذایی
Keywords: palatability, livestock, rangeland species, nutritional value
دانلود Download

607 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان