یافته های علمی

عنوان: بررسی اثرات غرقابی و دما بر قدرت بذر ورشد گیاهچه در کلزا
Name: Investigtion od waterlogging and temperature effects on seed vigor and seedling growth in canola
نویسندگان: سرالله گالشی، افشین سلطانی، فرشید قادری فر، محمد خادم پیر، مهسا مظلوم
Authors: Serollah Gleshi, afshin soltani, farshid ghaderifar, mohammad khadempir, mahsa mazlom
منبع یافته: گزارش طرح تحقیقاتی 26-306-91
Finding source: Research project No. 91-306-26
واژه های کلیدی: آنزیم الکل دهیدروژناز، تنش غرقاب، دما، سرعت جوانه زنی، کلزا
Keywords: Temperature, Stress flooding, speed of germination, Enzyme alcohol dehydrogenase
دانلود Download

513 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان