یافته های علمی

عنوانبررسی شاخص‌های رشد و پاسخ‌های ایمنی غیراختصاصی در بچه‌ماهی سفید (Rutilus kutum) تغذیه‌شده با گالاکتوالیگوساکارید Name: The study of growth parameters and non-specific immune responses in Caspian white fish (Rutilus kutum) fed galactooligosaccharide   
نویسندگان: سید‌حسین حسینی‌فر، فاضل ظهیری، مریم دادار، رودابه روفچایی AuthorsSeyed Hossein Hoseinifar, Fazel Zoheiri, Maryam Dadar, Rudabeh Rufchaei
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  71-336-94 Finding Source: Report on Research with ID Number  94-336-71
واژه های کلیدی: پربیوتیک، گالاکتوالیگوساکارید، کارایی رشد، ايمني غیراختصاصی، ماهي سفید خزر Keywords: Prebiotic, Galactooligosaccharide, Growth performance, Non-specific immunity, Caspian white fish     
دانلود download

عنوان: بررسی اثرات عصاره برگ ازگیل بر شاخص‌های ایمنی غیراختصاصی بچه‌ماهی انگشت‌قد کپور معمولی (Cyprinus carpio)    Name: The effects of common medlar foliage extract on non-specific immune parameters of common carp (Cyprinus carpio) fingerling  
نویسندگان: سیدحسین حسینی‌فر، حسن خدادادیان زو، حامد کلنگی‌میاندره  Authors: Seyed Hossein Hoseinifar, Hassan Khodadadian Zou, Hamed Kolangi Miandare 
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  72-336-94 Finding Source: Report on Research with ID Number  94-336-72
واژه های کلیدی: عصاره برگ ازگیل، رشد، ايمني موكوسی، بچه‌ماهي کپور  Keywords: Medlar foliage, Growth, Mucosal immunity, Carp fingerling    
دانلود download

عنوان: بررسی اثرات سطوح مختلف پربیوتیک فروکتوالیگوساکارید بر شاخص های رشد، هماتولوژی، جمعیت میکروبی روده ای و مقاومت در برابر تنش شوری بچه ماهی کپور معمولی
Name: The effects of fructooligosaccharide as prebiotic on growth, haematological parameters, intestinl microbiota and resistance to salinity stress in common carp
نویسندگان: سید حسین حسینی فر، نرگش سلیمانی، زینب حسین نیا
Authors: Seyed Hossein Hoseinifar, N.Soleimani, Z.Hosseinnia
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 87-314-92
Finding Source: report on research with ID number 92-314-87
واژه های کلیدی: فروکتوالیگوساکارید، رشد، خون شناسی، میکروبیوتای روده، مقاومت، ماهی کپور
Keywords: fructooligosaccharide, growth,
haematological parameters,
intestinl microbiota, salinity stress resistance, carp
دانلود download

675 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان