یافته های علمی

عنوان: بررسی دوساله خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سرخارگل (Echinacea purpuera) تحت‌تاثیر تنش خشکی و اسیدهیومیک   TitleTwo – years study some of morphophysiological and phytochemical properties in Purple Coneflower (Echinacea purpuera) under the effect of drought stress and humicacid 
نویسندگان: سارا خراسانی‌نژاد، حسین گرگینی‌‌شبانکاره، عباس علیزاده احمدآبادی Authors: Sarah Khorasaninejad, Hossein Gorgini Shabankareh, Abbas Alizadeh Ahmadabadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  12-337-94 Finding Source: From Research project No.  94-337-12
کلمات کلیدی: اسیدهیومیک، تنش خشكي، سرخارگل، نشت یونی، HPLC Keywords: Drought stress, HPLC, Humic acid, Ion linkage, Purple Coneflower    
دانلود Download

عنوان:اثر تنش شوري بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در گیاه اسطوخودوس Lavandula angustifolia Miller Title:The effect of salinity stress on the growth, essential oil yield and chemical composition of Lavender (Lavandula angustifulia Miller.)
نویسندگان:سارا خراسانی نژاد، حسن سلطانلو، جواد هادیان، صادق آتشی Author(s):Sarah Khorasaninejad, Hassan Soltanloo, Javad Hadian, Sadegh Atashi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه 129-314-92 Finding source:Research report No: 92-314-129
واژه های کلیدی:اسطوخودوس، اسانس، تنش شوري، شاخص هاي رشد Keywords:Lavandula, Essential oil, Salinity stress, Growth parameters
دانلود Download

عنوان: اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس گیاه اسطوخودوس
Title: Effect of drought stress on the growth, essential oil yield and chemical composition of lavender
نویسندگان: سارا خراسانی نژاد، حسن سلطانلو، سیده ساناز رمضانپور، جواد هادیان، صادق آتشی
Authors: sarah Khorasaninejad, Hassan Soltanloo, S.Sanaz Ramezanpour, javad Hadian, Sadegh Atashi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 110-306-91
Finding Source: 91-306-110
کلمات کلیدی: اسطوخودوس، اسانس، تنش خشکی، شاخص های رشدی
Keywords: lavandula, Essential oil, Drought stress, Growth parameters
دانلود Download

496 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان