یافته های علمی

عنوان: ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی زراعت پالونیا در اراضی شیبدار (مطالعه موردی: منطقه توسکستان- گرگان) Name: Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of paulownia Plantation on slopes (Case Study: Tooskestan Region-Gorgan( 
نویسندگان: محمدهادی معیری، نیشتمان حاتمی، تقی طبرسا  Authors: Mohammad Hadi Moayeri, Nishtman Hatami, Taghi Tabarsa
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  24-323-93 Finding Source: Research Project, No.  93-323-24
کلمات کلیدی: جنگل‌کاری، پالونیا، مشخصه کمی، جدول محصول  Keyword: Plantation, Paulownia, Quntaitive characteries, Yeld table     
دانلود  Download

عنوان: اثر آتش‌سوزی روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک جنگل (جنگل چهل‌چای مینودشت- استان گلستان) Name: Effect of forest wildfire on soil physicochemical properties (Golestan Province) 
نویسندگان: محمدهادی معیری، مصطفی مقدمی‌راد Authors: Mohammad Hadi Moayeri, Mostafa Moghadamirad 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره‌ شناسه‌  26-314-92 Finding Source: Research No:  92-314-26  GUASNR
کلمات کلیدی: آتش‌سوزی، جنگل چهل‌چای، خصوصیات فیزیکی خاک، خصوصیات شیمیایی خاک، عمق خاک Keyword: Wildfire, Chehlchay forest, Soil physical properties, Soil chemical properties, Soil depth  
دانلود  Download

عنوان: شناسایی کارکردهای سری دوم جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام‌نیا با استفاده از مدل‌های آمایش سرزمین Name: Identification of functions in second district of Dr. Bahramnia’s educational and research forest using land-use models
نویسندگان: محمدهادی معیری، شعبان شتایی‌جویباری، سعید راهبری سی‌سختی
Authors: Mohammad Hadi Moayeri, Shaban Shataei-Joybari, Saeid Rahbari-Sisakht
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  27-314-92 Finding Source: Research Project No. 92-314-27
کلمات کلیدی: کارکردهای جنگل، تولید چوب، تفرج، مدیریت چند‌منظوره، آمایش سرزمین   Keyword: Forest function, Wood production, Recreation, Multi-Purpose Management, Land use
دانلود  Download

عنوان: بررسی میزان تاثیر تعاونی های جنگل در توسعه روستایی (استان گلستان)
Name: Investigation the effect of forestry cooperatives in rural development (Golestan Province)
نویسندگان: محمدهادی معیری، احمد عابدی سروستانی، محمدرضا شهرکی، یازمراد کوسه غراوی
Authors: M.H.Moayeri, A.Abedi-Sarvestani, M.R.Shahraki, Y.M.Kuse-Gharavi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 127-306-91
Finding Source: Research Project, No. 91-306-127
کلمات کلیدی: جنگل، تعاونی های جنگلداری، توسعه روستایی، عملکرد، گلستان
Keyword: Research Project No.91-306-127
دانلود  Download

عنوان: ارزیابی اثرات متقابل آتش سوزی عرصه های جنگلی و جوامع جنگل نشین
Title: An assessment on mutual interaction between forest fires and inhabitant communities (Golestan Province)
نویسندگان: محمد هادی معیری، احمد عابدی سروستانی، محمدرضا شهرکی
Authors: Mohammad-Hadi Moayeri, Ahmad Abedi sarvestani, Mohammad-Reza shahraki
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 26-314-92
Finding Source: Research Report No:92-314-26
کلمات کلیدی: جنگل، آتش سوزی، معیشت، چهل چای، گلستان
Keywords: Forest Fire, livelihoods, chehelchai, Golestan province
دانلود Download

520 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان