یافته های علمی

عنوان:ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی نانولیپوزوم‌های حاوی روغن ماهی به‌منظور تولید فراورده مکمل غذایی    Title:Study of physicochemical properties of nanoliposomal fish oil for food supplement product       
نویسندگان:سیدمهدی اجاق، شیرین حسنی Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Shirin Hasani 
منبع یافته:طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  88-354-95 Finding source:Report on Research with ID Number  95-354-88
واژه های کلیدی:روغن ماهی، نانولیپوزوم، ثبات اکسیداتیو، نان، ارزیابی حسی    Keywords:Fish oil, Nanoliposome, Oxidative stability, Bread, Sensory evaluation  
دانلود Download

عنوان:بررسی مقایسه‌ای اثر پوشش ژلاتین غنی‌شده با اسانس پونه کوهی خالص و نانولیپوزوم شده بر کیفیت میکروبی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان نگهداری شده در شرایط سرد (°C2±4)    Title:Comparative evaluation of the effect of gelatin coating enriched with pure and nanoliposome Oregano essential oil on microbial quality of Rainbow trout fillet during cold storage (4 ± 2°C)      
نویسندگان:سیدمهدی اجاق، محسن کاظمی، سيدحجت میرصادقی  Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Mohsen Kazemi, Seyed Hojat Mirsadeghi  
منبع یافته:طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  ۹۴-۳۳۶-۳۷ Finding source:Report on Research with ID Number  94-336-37
واژه های کلیدی:اسانس، ژلاتین، نانولیپوزوم، قزل‌آلای رنگین‌کمان، نگهداری     Keywords:Essential oil, Gelatin, Nanoliposome, Rainbow trout, Storage 
دانلود Download

عنوان:اثر نانوذرات رس- تیتانیوم دی‌اکسید بر خواص فیزیکی، مکانیکی و خواص ممانعتی در برابر نور فرابنفش در فیلم آگار/ ژلاتین ماهی     Title:Effect of Clay-TiO2 nanoparticles on the physico-mechanical and ultraviolet light barrier properties of fish agar/gelatin bilayer film    
نویسندگان:سیدمهدی اجاق، مهدی عبدالهی خزاقی، اکبر وجدان    Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Mehdi Abdollahi Khazaghi, Akbar Vejdan 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  6-336-94 Finding source:Report on Research with ID Number  94-336-6
واژه های کلیدی:آگار/ ژلاتین، نانو کامپوزیت، نور فرابنفش، تیتانیوم دی‌اکسید، نانورس     Keywords:Agar, Fish gelatin, Nanocomposite, Titanium dioxide, Montmorillonite 
دانلود Download

عنوان:تولید و بررسی خواص فیلم‌های خوراکی حاصل از ژلاتین استخراج شده از فلس ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در pHهای متفاوت    Title:Production and evaluation edible films production of gelatin extracted from common carp (Cypprinus carpio) scales in different pH   
نویسندگان:سیدمهدی اجاق، محسن کاظمی، سيدحجت میرصادقی   Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Mohsen Kazemi, Seyed Hojat Mirsadeghi 
منبع یافته:طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  7-336-94 Finding source:Report on Research with ID Number  94-336-7
واژه های کلیدی:استخراج ژلاتین، فیلم خوراکی، فلس ماهی کپور معمولی، ساختار مارپیچ سه‌گانه   Keywords:Gelatin extraction, Edible film, Common carp scales, Triple helix structure
دانلود Download

عنوان:اثر عصاره هاي سیر و لیمو بر تغییرات اسید چرب و فاکتورهاي کیفی تخم نمک سود ماهی قزل آلاي رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگه داري در یخچال Title:Effect of garlic and lemon extracts on the fatty acid composition and qualitative factors of salted Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) roe during refrigerated storage
نویسندگان:سیدمهدي اجاق، علیرضا عالیشاهی، سیدحجت میرصادقی Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Alireza Alishahi, Seyed Hojat Mirsadeghi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 8-324-93 Finding source:Report on Research with ID Number 93-324-8
واژه های کلیدی:عصاره، ترکیب اسید چرب، فاکتورهاي کیفی، تخم، قزل آلاي رنگین کمان Keywords:Extract, Fatty acid composition, Qualitative factor, Rainbow trout roe, Storage
دانلود Download

عنوان:بررسی تغییرات ترکیب تقریبی و فاکتورهاي فیزیکی ناگت ماهی کپور نقره اي (molitrix Hypophthalmichthys) طی سرخ کردن مقدماتی در روغن هاي مختلف گیاهی و دماهاي متفاوت Title:Evaluation of changes of proximate composition and physical parameters of silver carp nuggets (Hypophthalmichthys molitrix) during pre-frying in different oils and temperatures
نویسندگان:سیدمهدي اجاق، بهاره شعبان پور، انیسه جمشیدي، اعظم صیامیان Author(s):Seyed Mahdi Ojagh, Bahareh Shabanpour, Aniseh Jamshidi, Azam Siamian
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 9-324-93 Finding source:Report on Research with ID Number 93-324-9
واژه های کلیدی:ناگت ماهی، سرخ کردن مقدماتی، روغن هاي گیاهی، دماهاي مختلف، فاکتورهاي فیزیکی Keywords:Fish nugget, Pre-frying temperatures, Vegetable oils, Different temperatures, Physical factors
دانلود Download

عنوان: کاهش جذب روغن در میگوی سرخ شده با استفاده از محلول های پوششی کتیرا و کربوکسی متیل سلولز
Name: Reduction of oil absorption in fried shrimp bu using coating solutions of tragacanth and carboxy methylcellulose
نویسندگان: سید مهدی اجاق، بهاره شعبانپور، سجاد ایزدی
Authors: Seyed mahdi ojagh, Bahreh Shabanpour, Sajad Izadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 96-314-92
Finding Source: Report on Research with ID number 92-314-96
کلمات کلیدی: پوشش هیدروکلوئیدی، جذب روغن، سرخ کردن، میگو
Keywords: Hydrocolloid coating, frying, oil absorption, shrimp
دانلود Download

737 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان