یافته های علمی

عنوان: اثر تلقیح دو باکتری chroococcum Azotobacter و Rhizobium leguminosarum بر رشد و نمو گیاه لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris) در شرایط دیم مزرعه‌ای  Name: The effects of inoculation of Rhizobium leguminosarum and Azotobacter chrococcum bacteria on growth and development of Phaseolus vulgaris plants under rainfed condition  
نویسندگان: محسن علمائی، افشین بهروز  Authors: Mohsen Olamaee, Afshin Behrooz
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  72-314-92 Finding source: Report on Research with ID Number  92-314-72
واژه های کلیدی:  ازتوباکتر، ریزوبیوم، لوبیا چیتی، تست‌های محرک رشد   Keywords: Azotobacter, Rhizobium, Phaseolus vulgaris, Growth stimulus test   
دانلود Download

عنوان: تهیه مایه تلقیح Azotobacter spp برای تقویت فاکتورهای رشددر گیاه گوجه فرنگی
Name: A field evaluation of the effect of bacterium azotobacter spp on growth of tomato
نویسندگان: محسن علمائی، مریم زبرجدی
Authors: Mohsen olamaee, Maryam Zebarjadi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 37-306-91
Finding source: 91-306-37
واژه های کلیدی: ازتوباکتر، گوجه فرنگی، تست های محرک رشد
Keywords: Azotobacter, Tomato, Growth stimulus tests
دانلود Download

511 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان