یافته های علمی

عنوان: مقایسه برخی از ارقام و ژنوتیپ های زیتون از نظر کمیت و کیفیت روغن در گرگان
Name: The comparison of some olive cultivars and genotypes for oil quantity and quality in Gorgan
نویسندگان: اسماعیل سیفی، آرزو جلالی، سمیه ابراهیم نیا، حسین فریدونی، صادق اتشی
Authors: Esmaeil Seifi, erezoo Jalali, Somayyeh Ebrahimnia, Hossein Fereidooni, Sadegh Atashi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 87-306-91
Finding Source: Research No.91-306-87
واژه های کلیدی: تنوع، روغن زیتون، صفات ریخت شناختی، صفات فیزیکوشیمیایی
Keywords: Diversity, Morphological characteristics, olive oil, Physicochemical traits
دانلود Download

عنوان: اثر شرایط منطقه بر کیفیت روغن چند رقم زیتون در استان گلستان
Name: The effect of regional condition on oil quality of some olive cultivars in Golestan Province
نویسندگان: اسماعیل سیفی، آرزو جلالی، سمیه ابراهیم نیا، حسین فریدونی
Authors: Esmaeil Seifi, Arezoo Jalali, Somayyeh Ebrahim nia, Hossein Fereidooni
منبع یافته: طرح پژوهشی به شماره شناسه 51-314-92
Finding Source: Research No. 92-341-51
واژه های کلیدی: روغن زیتون، صفات فیزیکوشیمیایی، olea europaea
Keywords: olea europaea, olive oil, physicochemical traits
دانلود Download

534 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان