یافته های علمی

عنوان: بررسی تغییرات پارامترهای تنوع گونه ای در نتیجه تخلیه زباله های شهری در مراتع منگالی بالا، شمال غرب استان گلستان
Name: Investigation on variations of species diversity caused by municipal dumping in mangali bala rangelands, northwest of golestan province
نویسندگان: عادل سپهری، سیده زهره میردیلمی
Authors: Adel Sepehry and Seyedeh Zohreh Mirdeilami
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 165-314-92
Finding Source: Report on Research with ID number 92-314-165
کلمات کلیدی: تنوع گونه ای، زباله شهری، رگرسیون، منگالی بالا، گلستان
Keywords: Species diversity, Municipal dump, Regression, Mangali Bala, Golestan
دانلود Download612 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان