یافته های علمی

عنوان: ارزیابی نقش سطح برگ در تعیین عملکرد گندم از طریق ذخیره سازي موقت نیتروژن Name: Evaluation of leaf area role by temporary nitrogen storage for determining wheat yield
نویسندگانافشین سلطانی، علیرضا نه بندانی، ابراهیم زینلی Authors: Afshin Soltani, Alireza Nehbandani, Ebrahim Zeinali
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 42-314-92 Finding Source: Research No: 92-314-42 GUASNR
کلمات کلیدیشاخص سطح برگ، انتقال مجدد نیتروژن، نیتروژن ویژه برگ، غلظت نیتروژن دانه Keywords: Grain nitrogen concentration, Leaf area index, Nitrogen remobilization, Specific leaf nitrogen
دانلود Download

عنوان: تحلیل نیاز به تولید گندم در ایران و راهکارهاي ایجاد خودکفایی این محصول تا سال 2050 Name: Analysis of wheat production and the strategies to reach self-sufficiency by 2050 in Iran
نویسندگان: افشین سلطانی، سید مجید عالیمقام Authors: Afshin Soltani, Seyyed Majid Alimagham
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 11-337-94 Finding Source: Research No: 94-337-11
کلمات کلیدی: تولید گندم، اراضی دیم و آبی، ضایعات گندم، خلأ عملکرد، امنیت غذایی، خودکفایی گندم Keywords: Wheat production; Irrigated and rainfall lands; Wheat waste; Yield gap; Food security; Wheat self-sufficiency
دانلود Download

عنوان: پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM برای ارقام سویا در استان گلستان
Name: Parameterization and Evaluation of SSM-soyabean model for Golestan Province cultivars
نویسندگان: افشین سلطانی، علیرضا نه بندانی، ابراهیم زینلی، سامیه رئیسی
Authors: Afshin Soltani, Alireza Nehbandani, Ebrahim Zeinali, Samie Raesi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه 43-314-92
Finding Source: Research No. 92-314-43 GUASNR
کلمات کلیدی: مدل های گیاهان زراعی، سویا، شبیه سازی، مدل SSM
Keywords: crop simulation models, Soybean, SSM model, Simulation
دانلود Download

عنوان: برآورد تلفات نیتروژن با استفاده از روش شاخص نیتروژن از مزارع گندم و سویا در گرگان
Title: Estimation of Nitrogen losses in wheat and soybean farms in Gorgan using nitrogen index tool
نویسندگان: افشین سلطانی، امیر حجارپور، ابراهیم زینلی
Authors: Afshin soltani, Amir Hajarpoor, Ebrahim zeinali
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 44-314-92
Finding source: Research Project No: 92-314-44
کلمات کلیدی: آبشویی نیتروژن، دنیتریفیکاسیون، فرار آمونیاک، ارزیابی خطر
Keywords: Leaching, Denitrification, Volatilization, Risk assessment
دانلود Download

عنوان: مروري بر روش هاي نمونه برداري در تحقیقات زراعی Name: A review on sampling methods in crop research
نویسندگان: افشین سلطانی، علیرضا نه بندانی، ابراهیم زینلی Authors: Afshin Soltani, Alireza Nehbandani, Ebrahim Zeinali
منبع یافته:  طرح تحقیقاتی شماره شناسه 22-283-89 Finding Source: Research project No: 89-283-22
کلمات کلیدی: روش ها، نمونه برداري، آمار، تحقیقات زراعی Keywords: Methods, Sampling, Statistics, Crop Research
دانلود Download

عنوان: پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM برای ارقام گندم استان گلستان Name: Parameterization and evaluation of SSM-wheat model for Golestan province cultivars
نویسندگانافشین سلطانی، وحید مداح Authors: Afshin Soltani, Vahid Maddah
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  7-296-90 Finding Source: Research No:  90-296-7  GUASNR
کلمات کلیدی مدل‌های گیاهان زراعی، گندم، شبیه‌سازی، مدل SSM Keywords: Crop models, Wheat, Simulation, SSM model
دانلود Download697 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان