یافته های علمی

عنوان:بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع علف‌های مزارع گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش ‌از دور (RS)  Title: Investigate the effects of environmental factors on the weeds diversity of wheat-grown fields using geographic information systems (GIS) and remote sensing (RS) 
نویسندگان:بهنام کامکار، ابراهیم زینوند لرستانی، میثم قاسمی، ناصر باقرانی ترشیز، سجاد صادقی لطف‌آبادی  Author(s):Behnam Kamkar, Ebrahim Zeinvand Lorestani, Meisam Ghasemi, Naser Bagherani Torshiz, Sajjad Sadeghi Lotfabadi  
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه‏  44-337-94  Finding source:Research report  No:  94-337-44  GUASNR
واژه های کلیدی: شاخص‌های تنوع، علف هرز، سنجش از دور، GIS، عوامل محیطی Keywords:Diversity indices, Weed, Remote sensing, GIS, Environmental factors      
دانلود Download

عنوان:تغییرات کیفیت بذر ذرت حاصل از گیاه مادری در شرایط مختلف استفاده از کود، زغال زیستی و دو نوع قارچ تریکودرما  Title:Changes in seed quality of maize on the mother plant under different fertilizer, biochar and two Trichoderma fungi strains Treatments 
نویسندگان:بهنام کامکار، مهدی احمدیوسفی، محمد انتصاری  Author(s):Behnam Kamkar, Mehdi Ahmadyousefi, Mohammad Entesari
منبع یافته:طرح تحقیقاتی شماره شناسه  45-337-94 Finding source:Research No:  94-337-45  GUASNR
واژه های کلیدی:زغال زیستی، تریکودرما، ذرت، بذر  Keywords:Biochar, Trichoderma, Corn, Seed   
دانلود Download

عنوان:پهنه بندي قابلیت کشت ذرت و نقشه یابی عارضه کچلی بلال ناشی از دماهاي نامطلوب در محدوده زمان گرده افشانی در اراضی زراعی آبی استان گلستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و مدل شبیه سازي DSSAT
Title:Zoning of susceptible areas for corn cultivation and mapping of maize seed abortion under effect of inappropriate temperatures around anthesis stage using GIS, RS and DSSAT model (A case study: Golestan province)
نویسندگان:بهنام کامکار، محمدتقی فیض بخش، حسن مختارپور
Author(s):Behnam Kamkar, Mohammad Taghi Feyzbakhsh, Hassan Mokhtarpour
منبع یافته:طرح تحقیقاتی به شماره شناسه4-325-93
Finding source:Research project # 93-325-4
واژه های کلیدی:ذرت، شبیه سازي، رهیافت هاي سیستمی، تصویر ماهواره، دماي بحرانی
Keywords:Corn, Simulation, System approaches, Satellite imagery, Extreme temperature
دانلود Download

عنوان:استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش مقادیر متغیر در تعیین نیاز کودي مزرعه شماره 1 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
Title:Using GIS and Variable Rate Technique (VRT) to determine fertilizer requirement for field #1, (GUASNR)
نویسندگان:بهنام کامکار، نسیم مقدادي، اسماعیل محمدي احمدمحمودي
Author(s):Behnam Kamkar, Nassim Meghdadi, Esmaeil Mohammadi Ahmad Mahmoudi
منبع یافته:طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 33-296-90
Finding source:Research No: 90-296-33 GUASNR
واژه های کلیدی:نقشه هاي خاك، کریجینگ، نیاز کودي، توزیع غیریکنواخت کود
Keywords:Soil maps, Kriging, Fertilizer requirement, Non-uniform fertilizer distribution
دانلود Download

عنوان:بررسی وضعیت استفاده از پایگاه هاي اطلاعاتی در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و مقایسه هزینه- سودمندي پایگاه هاي آنلاین و آفلاین
Title:The Investigation on the status of the databases usage in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, and compare the cost-effectiveness of online and offline databases
نویسندگان:بهنام کامکار، مینا فرج زاده، علی اکبر پوراحمد
Author(s):Behnam Kamkar, Mina Farajzadeh, Aliakbar Poorahmad
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 76-324-93
Finding source:Resource project No: 93-324-76 GUASNR
واژه های کلیدی:آنلاین، آفلاین، اثربخشی، درخت تصمیم گیري، مقاله، کارایی، AHP
Keywords:Online, Offline, Effectiveness, Decision tree, Manuscript, AHP
دانلود Download

عنوان: تاثیر بیوپرایمینگ بذر گلرنگ با استفاده از پروبیوتیک ها بر مولفه ه اي جوانه زنی، استقرار گیاهچه و کنترل بیماري بوته میري پیتیوم گلرنگ (Pythium ultimum Trow)
Title:Biopriming effect on safflower seed's germination, seedling establishment and damping-off diseases (Pythium ultimum TROW) control
نویسندگان:بهنام کامکار، محمد انتصاري
Author(s):Behnam Kamkar, Mohammad Entesari
منبع یافته:طرح تحقیقاتی با شماره شناسه 40-314-92
Finding source:Resource project No: 92-314-40 GUASNR
واژه های کلیدی:گلرنگ، پیتیوم، آنزیم آنتی اکسیدانت، مقاومت القایی، شدت بیماري زایی
Keywords:Safflower, Pythium, Antioxidant enzyme, Resistance induction, Pathogenesis severity
دانلود Download

عنوان: مقایسه روش های تخمین و تولید نقشه عملکرد گندم در سطح چهار حوزه قره سو، زرین گل، محمدآباد و قرن آباد با استفاده از GIS
Name: Comparison of the yield estimation methods and yield map providing in wheat fields of four basins(Qaresoo, Mohammadbabad, Zaringol and Gharnabad) using GIS
نویسندگان: بهنام کامکار، امید عبدی،اسماعیل محمدی و احمد محمودی
Author: Behnam Kamkar, Omid Abedi, Esmaeil Mohammadi, Ahmad Mahmoodi
منبع یافته: گزارش طرح تحقیقاتی شماره شناسه 111-306-91
Finding Source: Research Project, No.91-306-111
کلمات کلیدی:نقشه عملکرد، کرجینگ،گندم، آمار کلاسیک
Keywords: Yield map, kriging, Wheat, classic interpolation
دانلود Download
عنوان: ارزیابی پتانسیل عملکرد زیره سبز در اراضی مستعد کشت در استان هاي خراسان رضوي، جنوبی و شمالی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل CUMMOD  Name: Using GIS and CUMMOD model to evaluate potential yield of cumin in suitable areas of Northern, Razavi and Southern Khorasan provinces
نویسندگان: بهنام کامکار- نسیم مقدادي Author: Behnam Kamkar, Nasim Meghdadi (kamkar@gau.ac.ir)
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره 33-296-90 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان Finding Source: Research Project #90-296-33. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
کلمات کلیدی: تناسب اراضی - Cuminum cyminum - عملکرد بالقوه- مدل شبیه سازي Keywords: Land suitability, Cuminum cyminum, Potential yield, Simulation model
دانلود Download

763 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان