یافته های علمی

پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سامانه استنتاج فازی (FIS) و سامانه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) (دانلود)
نقش آبیاری دقیق در مصرف آب و کارایی مصرف آب (دانلود)
تأثیر تنش آبی با استفاده از آبیاري بارانی به روش تک شاخه اي بر عملکرد سویا (دانلود)
بررسی اثر تنش خشکی دورهاي و روشهاي کشت بر عملکرد در گندم آبی استان گلستان (دانلود)
تأثير تنش آبي دورهاي و شوري ناشي از آب درياي خزر بر عملکرد واجزاي عملکرد گندم (دانلود)
تخمين دماي خاك با استفاده از روشهاي نوين داده كاوي (دانلود)
بررسی تأثیر سطوح مختلف ابرجاذب A200 بر نفوذ آب به خاک در شرایط مزرعه ای (دانلود)
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی سویا در منطقه گرگان (دانلود)
فاکتور جبران تنش رطوبتی توسط ریشه براي شرایط رطوبتی غیریکنواخت خاك (دانلود)
در برآورد SWAT ارزیابی عملکرد مدل رطوبت خاک (دانلود)
امکان سنجی پیش بینی تغییرات بافت خاك با استفاده از هدایت الکتریکی اندازه گیري شده بوسیله دستگاههاي VERIS و 3100 EM 38 (دانلود)
تأثیر خودکارسازی سامانه های آبیاری قطره ای بر کاهش مصرف انرژی و آب (دانلود)
امکان سنجی کاربرد روش درخت تصمیم در تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاك از روي پارامترهاي زودیافت آن (دانلود)
مقایسه روشهای جداسازی دبی پایه از هیدروگراف روزانه جریان (مطالعه موردی حوضه بالادست سد بوستان در استان گلستان) (دانلود)
تعیین نیاز آبی گیاهان الگوي کشت شبکه آبیاري با استفاده ازمطالعه موردي: دشت درودزن فارس) ArcET (دانلود)
مقایسه عملکرد دو روش برنامه ریزي بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاري بارانی (دانلود)
برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددیHYDRUS-2D در آبیاری قطره ای زیر سطحی(دانلود)
کاربرد دستگاه هاي بر خط هواشناسی در مزرعه در محاسبه نیاز آبی به هنگام ذرت و تأثیر آن بر افزایش کارایی مصرف آب در منطقه ساوه (دانلود)
مقایسه رگرسیون درخت تصمیم، رگرسیون وزن دار جغرافیایی و رگرسیون معمولی در ترسیم نقشه های هم بارش (دانلود)
اثر تنش آبی بر فرآیند جذب آب توسط بخش های مختلف ریشه (دانلود)
بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس (دانلود)
The Study of the Parametric Changes in Water Potential Points by Using Waste Manuciple Compost in Three Kinds of Soils (Download)

566 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان