یافته های علمی

اثرات رژیمهای مختلف غذایی بر سرعت رشد گاماروس (Pontogammarous meoticus)(دانلود)
ایمنی موکوسی و اهمیت آن در ماهیان زینتی(دانلود)
بررسي مقایسه ای تغییرات باکتریایي دستگاه گوارش بچه ماهي کلمه (Rutilus rutilus caspicus ) متعاقب استفاده از پربیوتیک های گالاکتو و فروکتوالیگوساکارید(دانلود)
اثرات مکملهاي غذایی میکروبی بر تکثیر ماهیان زینتی(دانلود)
بررسی ترکیب بهینه سین بیوتیکی بین باکتری پروبیوتیکی Pediococcus acidilactici و پروبیوتیک های اینولین، الیگوفروکتوز و زایلوالیگوساکارید(دانلود)
بررسی امکان ایجاد تغییر در جوامع باکتریایی دستگاه گوارش ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum ) با استفاده از پربیوتیک مخمری (دانلود)
اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus) بر فعالیت ضد باکتریایی و برخی شاخص های ایمنی موکوسی ماهی تایگر بارب (Puntius tetrazona) (دانلود)
بررسی اثرات گلوکان بر ایمنی، پاره ای از شاخص های خونی و میکروبیوتای روده ای بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) (دانلود)
اثرات سطوح متفاوت گلوکان بر شاخص های رشد، ترکیب شیمیایی بدن و میکروبیوتای روده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) انگشت قد (دانلود)
Effects of date palm fruit extracts on skin mucosal immunity, immune related genes expression and growth performance of common caro (Cyprinus carpio) fry (دانلود )
Haemato-immunological and serum biochemical parameters, intestinal histomorphology and growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed dietary fermentable fibre(vitacel) (دانلود )
Effects of dietary live or heat-inactivated autochthonous Bacillus pumilus SE5 on growth performance, immune responses and immune gene expression in grouper Epinephelus coioides (دانلود)
The effects of dietary inulin on growth performances, survival and digestive enzyme activities of common carp(Cyprinus Carpio) fry (دانلود)
Modulation of growth performances, survival, digestive enzyme activities and intensinal microbiota in common carp (cuprinus carpio) larvae using short chain fructooligosaccharide (دانلود)
Effect of dietary fructo-oligosaccharide supplementation on the growth performance, haemato-immunological parameters, gut microbiota and stress resistance of common carp(cyprinus carpio) fry (دانلود)
The effects of dietary xylooligosaccharide on mucosal parameters, intestinal microbiota and morphology and growth performance of caspian white fish (Rutilus frisii kutum) fry (دانلود)
The effect of lactobacillus acidophilus as feed supplement on skin mucolas immune parameters, intestinal microbiota, stress resistance and growth performance of black swordtail (دانلود)
modulation of innate immune response, mucosal parameters and disease resistance in rainbow trout (oncorhynchus mykiss) upon synbiotic feeding (دانلود)
Dietary galactooligosaccharide affects intestinal microbiota, stress resistance, and performance of caspian roach(Rutilus rutilus) fry (دانلود)
The effects of crowding stress on some epidermal mucus immune parameters, growth performance and survival rate of tiger barb (Pentius tetrazona) (دانلود)
Dietary fermentable fiber upregulated immune related genes expression, increased innate immune response and resistance of rainbow trout (oncorhynchus mykiss) against aeromonas hydrophila (دانلود)
The effects of gradual or abrupt changes in salinity on digestive enzymes activity of caspian kutum, Rutilus kutum (kamensky, 1901) larvae (دانلود)
Teleost microbiomes: the state of the art in their characterization, manipulation and importance in aquaculture and fisheries (دانلود)
Prebiotics and Fish Immune Response: A Review of current knowledge and future Perspectives (دانلود)
Probiotic, Prebiotic and synbiotic supplements in sturgeon aquaculture: a review (دانلود)
the effects of dietary vitamin C on mucosal immune responses and growth performance in Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) fry (دانلود)
The effects of dietary immunogen on innate immune response, immune related genes expression and disease resistance of rainbow trout (oncorhynchus mykiss) (دانلود)
In vitro selection of a synbiotic and in vivo evaluation on intestinal microbiota, performance and physiological response of rainbow trout (oncorhynchus mykiss) fingerlings (دانلود)
The effect of salinity on the fertilization rate and rearing of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae (دانلود)
The effect of stocking density on hemato-immunological and serum biochemical parameters of rainbow trout (oncorhynchus mykiss) (دانلود)
Effects of dietary commercial yeast glucan on innate immune response, hematological parameters, intestinal microbiota and growth performance of white fish (Rutilus frisii) fry (دانلود)
The effect of water temperature on food transit time and digestive enzymes activity in Caspian kutum (Rutilus kutum) larvae (دانلود)
Effects of different levels of live food replacement with microdiet on growth factors, survival and resistance to salinity stress of indian white shrimp post-larvae (Fenneropenaeus indicus) (دانلود)
Preliminary study on semi-closed incubator efficiency for hatching Persian sturgeon (Acipenser persicus) eggs (دانلود)
Response of plasma copper, ceruloplasmin, iron and ions in carp, cyprinus carpio to waterborne copper ion and nanoparticle exposure (دانلود)

965 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان