یافته های علمی

برآورد بیشترین ژرفای آبشستگی در پیرامون پایه های پل با بهره وری از شبکه های وایازی کلی و پرسپترون چند لایه ای (دانلود)
تحلیل فراوانی متغیرهای سیلاب با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتری (دانلود)
Application and Assessment of Kriging and Cokriging Methods on Groundwater Level Estimation (دانلود)
Watershed-wide trend analysis of tem perature characteristics in Karun-D ez watershed, southwester n Iran (دانلود)
COMPARISON BETWEEN CHARACTERISTICS OF GEOMORPHOCLIMATIC INSTANTANEOUS UNIT HYDROGRAPH BE PRODUCED BY GcIUH BASED CLARK MODEL AND CLARK IUH MODEL (دانلود)
Optimization of Released Water from the Dez Dam for Supply of Water Demands in the Downstream of Dam  (دانلود)
Analysis of drought return periods in Khuzestan province, southwest of Iran (دانلود)
Evaluation of Synthetic Outlet Runoff Assessment Models (دانلود)
Assessment of pan evaporation changes in South Western Iran (دانلود)
Changes in rainfall characteristics in Southwestern Iran (دانلود)
Comparison between GcIUH-Clark, GIUH-N ash, Clark-IUH, and Nash-IUH mo dels (دانلود)

757 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان