یافته های علمی

عنوان: نقش آبیاری دقیق در مصرف آب و کارایی مصرف آب
Name:The Role of Precision Irrigation on Water use and Water use Efficiency
نویسندگان: حسین دهقانی سانیج، الهام خزائی، مهدی ذاکری نیا
Authors: H.Dehghanisanij, E.Khazaei, M.Zakerinia
کلمات کلیدی: آبیاری دقیق، داده های به هنگام هواشناسی، کارایی مصرف آب
Keywords: Exact irrigation, Updated climatic data, Water use efficiency
زبان: فارسی
Language: In Farsi
دانلود Download

660 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان