یافته های علمی

عنوان: تاثیر تنش آبی با استفاده از آبیاری بارانی به روش تک شاخه ای بر عملکرد سویا
Name: The Effect of Water Stress Using Line Source Sprinkler Irrigation Method on Soybean Yield
نویسندگان: ابوطالب هزارجریبی، ابراهیم هزارجریبی، مهدی ذاکری نیا، قربان قربانی نصرآباد، حسین جهانتیغ
َAuthors: A.Hezarjaribi, A.Hezarjaribi
, M.Zakerinia, Gh.ghorbani Nasr Abad
, M. Jahantigh
کلمات کلیدی: آبیاری بارانی تک شاخه ای، تابع تولید، تنش آبی، سویا، راندمان مصرف آب، عملکرد
Keyword:  Line source sprinkler irrigation, Yield function, Water stress, Soybean, Water  use efficiency, Yield
زبان: فارسی
Language: In Farsi
دانلود Download

556 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان