یافته های علمی

عنوان: بررسی اثر تنش خشکی دوره ای و روشهای کشت بر عملکرد در گندم آبی استان گلستان
Name: Investigation of the Effect of Periodic Water Stress and Cultivation Methods on Irrigated Wheat Yield
نویسندگان: محمدرضا منتظر، مهدی ذاکری نیا، امید علی مقدسی
Authors: M. Reza Montazar, M. Zakerinia
, O. A. Moghaddasi
کلمات کلیدی: روش کشت، تنش دوره ای، تنش آبی، گندم
Keywords: Cultivation method, Periodic stress, Water stress, Wheat
زبان: فارسی
Language: In Farsi
دانلود Download

505 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان