یافته های علمی

عنوان: تاثیر تنش آبی دوره ای و شوری ناشی از آب دریای خزر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
Name: Effect of periodic water Stress and salinity of Caspian Sea water on wheat yield and Yield components
نویسندگان: رقیه افشاری، مهدی ذاکری نیا، حسین شریفان، محمد هادی پهلوانی
Authors: R. Afshari, M. Zakeriniya, H. Sharifan, M.H. Pahlavani
کلمات کلیدی: دریای خزر، تنش خشکی، عملکرد دانه، وزن صد دانه، شوری
Keywords: Caspian Sea, Stress water, Seed yield, Seed weight, Salinity
زبان: فارسی
Language: In Farsi
دانلود Download

475 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان