یافته های علمی

عنوان: تخمین دمای خاک با استفاده از روش های نوین داده کاوی
Name:  Estimating Soil Temperature Using Modern Methods of Data Analysis
نویسندگان: لیدا اسدی، ابوطالب هزارجریبی، خلیل قربانی، مهدی ذاکری نیا، زهرا آقا شریعتمداری
Authors: L.Asadi, A.Hezarjaribi, Kh.Ghorbani, M.Zakernia, Z.AghaShariatmadari
کلمات کلیدی: دمای خاک، متغیرهای هواشناسی، نزدیک ترین -k همسایگی، شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون
Keyword: Soil temperature, Meteorological parameters, K-nearest neighbor, Artificial neural network, Regression
زبان: فارسی
Language: In Farsi
دانلود Download

515 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان